วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง)

ผ่านมา 3 เดือน
จำนวนผู้ชม 132 ครั้ง

วัดศรีสุทธาวาส

            เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่เลขที่ 69 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่ตั้งของวัดนี้ตั้งอยู่บนเกาะซึ่งเรียกว่า "ดอนเลยหลง" เป็นดอนที่แม่น้ำเลยไหลอ้อมโค้งโอบเกือบรอบ ปัจจุบันแม่น้ำเปลี่ยนทางจึงมีสภาพเป็นเกาะ มี พระภัทรธรรมสุธี เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน


ประวัติวัดศรีสุทธาวาส

            พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ป.ธ.6) เจ้าอาวาส เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูอดิสัยคุณาธาร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลย และมหานิกาย พิจารณาว่าวัดศรีสะอาด(เก่า) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนศรีสะอาด และตั้งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเลย ถูกลำน้ำเลยกัดเซาะทำให้เนื้อที่บริเวณวัดแคบลงทุกปี จึงได้พิจารณาเห็นว่า "ดอนเลยหลง" เป็นสถานที่ที่เหมาะสม เพราะเป็นเกาะกลางน้ำ มีน้ำล้อมรอบ ไม่ห่างจากที่สัญจรมากนัก มีความเงียบสงบ เหมาะสำหรับเป็นที่บำเพ็ญสมณกิจได้เป็นอย่างดี เจ้าของที่ดินที่ทำกินบนเกาะดอนเลยหลง 5 คน คือ นายกัณฑะ ลำมะยศ นายสังวาลย์ ม่วงนนทะศรี นายเชิญ ดีสุทธิ นายลาน ศรีทัดจันทา และนางใบ พิมเขต จึงได้ถวายที่ดินของจนให้หลวงปู่ศรีจันทร์สร้างวัดโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 

            พ.ศ. 2489 หลวงปู่ศรีจันทร์ จึงขออนุญาตจากทางการดำเนินการย้ายวัดศรีสะอาด(เก่า) มาสร้างวัดใหม่เมื่อ พ.ศ. 2491 โดยอยู่ห่างจากที่เดิม 1 กิโลเมตร และตั้งชื่อว่า "วัดมหาวิสุทธิเทพทีปาราม" หรือ "วัดศรีทีปาราม" และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดศรีสุทธาวาส" จนถึงปัจจุบัน แต่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า "วัดเลยหลง" ตามภูมิประเทศที่ตั้งวัด ต่อมาท่านได้เจรจาขอซื้อที่ดินของชาวบ้านที่เหลือทั้งหมด รวมกับเนื้อที่เดิมเป็นที่ดินของวัดได้เนื้อที่ประมาณ 38 ไร่เศษ


การพัฒนาวัด

            พ.ศ. 2491 สร้างอุโบสถและผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ในปีพ.ศ. 2503 ได้จัดตั้งสำนักศาสศึกษา เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาจำนวน 50 รูป

            พ.ศ. 2510 เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

            พ.ศ. 2514 เปิดโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดศรีสุทธาวาส เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            พ.ศ. 2518 เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา แผนกสามัญและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

            พ.ศ. 2536 เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น

            พ.ศ. 2536 ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น "พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ"

            พ.ศ. 2538 ได้รับให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

            พ.ศ. 2548 เปิดโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย

            ปัจจุบันวัดศรีสุทธาวาส เป็นจุดศูนย์กลางบำเพ็ญกุศล เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจากหน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป และเป็นอุทยานการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งการศึกษาถึง 4 สถาบันในที่เดียวกัน 


เสนาสนะสำคัญ

            พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ ศาลาอเนกประสงค์ ตึกจันทรานุเคราะห์ อาคารเรียน 90 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ อาคารเรียนพระธรรมวราลังการหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ อาคารเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ กุฏิถาวร กุฏิรับรอง หอพระและพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เก็บบริขารหลวงปู่ศรีจันทร์ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


ศาสนบุคคลวัดศรีสุทธาวาส 

            วัดศรีสุทธาวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีมีพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณโภ ปธ.6) เป็นเจ้าอาวาธตั้งแต่ก่อสร้างวัด และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 พระธรรมวราลังการ ได้รับบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสอีกครั้ง เนื่องจากวัดได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2539 หลวงปู่ได้มรณภาพด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 93 ปี


ภารกิจสำคัญของวัด

ด้านการศึกษา

            1. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนนักธรรมและธรรมศึกษา ตรี โท เอก แก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องศึกษานักธรรมและธรรมศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดการศึกษาแผนกบาลีควบคู่กันกับแผนกนักธรรม ตั้งแต่ชั้นบาลีไวยากรณ์จนถึงชั้นประโยค ป.ธ.5

            2. การศึกษาแผนกสามัญ

                        2.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยาเปิดตั้งแต่ชั้น ม.1 - 6 เป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า แก่พระภิกษุสามเณรที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน

                        2.2 มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นการจัดการศึกษาระดับอุดมณ์ศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ปัจจุบันเปิดสอนขั้นศาสนศาสตร์ 4 คณะวิชา

                        2.3 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ ตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2548 โดย พระครูกิตติสารสุมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) จัดตั้งเป็นโรงเรียการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทสามัญสังกัดการศึกษาเอกชน (สช.15 (1) ) เพื่อให้เด็กยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ" ชื่อย่อ (กศว.) เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ) ผู้สร้างวัดศรีสุทธาวาส และสร้างความเจริญทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นมาโดยตลอด


ด้านการอบรม เผยแพร่

            1. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นการสงเคราะห์แก่เยาวชนในเรื่องการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ปัจจุบันยังดำเนินการอยู่โดยคณะพระธรรมวิทยากร

             2. ศูนย์อบรมสมาธิภาวนาวันอาทิตย์ ศูนย์นี้ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 เปิดอบรมสมาธิภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนเดือนละครั้ง โดยเฉพาะครูกิตติสารสุมณฑ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

            3. ศูนย์พระธรรมกถึกประจำจังหวัดเลย วัดศรีสุทธาวาสนับเป็นวัดเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมน้ำใจของขาวพุทธทั่วไปในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง เป็นสถานที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้รับความเคารพสักการะจากประชาชนตลอดมา


พระพุทธรูปสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

            1. พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง พระคู่บารมีหลวงปู่ ชาวบ้านเรียกว่า "พระเจ้าหน้าดำ" เป็นพระพุทธรูปหินทรายสีแดงโบราณหลวงปู่ได้ถวายนามว่า "พระพุทธศิลามงคลมิ่งเมือง" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยลพบุรี (รศ.กมล ฉายาวัฒนะ มีความเห็นว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดี) เดิมทีประดิษฐานอยู่ในบ้านโป่ง ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ก่อนจะถูกอันเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปหินนี้ เป็นเหตุให้ชาวบ้านหลายกลุ่มต้องการอันเชิญไปไว้บูชาที่วัด ณ หมู่บ้านของตน แต่น่าอัศจรรย์ที่ไม่มีชาวบ้านใดสามารถนำไปได้เลย ทั้งๆที่องค์พระก็ไม่ใหญ่โตเท่าใด แต่หนักมากจนไม่สามารถยกได้ แม้บางกลุ่มจะมีความสามารถสูงมาก แต่ก็ไม่สำเร็จ

            2. พระปางประทับยืนห้ามสมุทร ฐานชั้นล่างมีจารึกอักษรธรรมแปลความได้ว่ามหาสมเด็จสังฆราชเจ้าวัดกลางทรายขาว พระยาทรายขาว และอุบาสกอุบาสิกาเมืองเลย นอกจากแสดงว่า เมืองทรายขาวน่าจะมีความสำคัญมากในสมัยนั้น โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองเลย แล้วยังชี้ให้เห็นว่า คำเรียก "เมืองเลย" มีมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2255 เป็นอย่างช้า ส่วนเมืองทรายขาวนั้นแม้ยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งอยู่ที่ใด แต่มีข้อสังเกตว่าหลักฐานปรากฏว่าเคยเป็นเมืองเก่าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเลย เขตอำเภอวังสะพุง

            3. พระพุทธรูปประทับนั่งขัตสมาธิราบปางมารวิชัย มีจารึกอักษรธรรมด้านหน้า 3 บรรทัด ด้านหลัง 4 บรรทัด ความว่า "พ่อออกซามีใจใสศรัทธา พร้อมกับลูกเมียได้สร้างรูปพระพุทธเจ้ปีลังกา ขอให้ได้บุญมากๆ ก็ข้าเทอญ นิพพาน ปัจจโย โหตุ สมเด็จขาดเป็นผู้ริจนาให้แลเป็นพระปางประทับนั่งขัดสมาธิราบ"

            4. พระปางมารวิชัย บนฐานสูง 3 ชั้น มีข้อความจารึกที่ฐานด้วยอักษรธรรมด้านหน้า 1 บรรทัด ความว่า จันทิมาสังกราช 71

            5. พระปางมารวิชัย มีข้อความจารึกว่า สังกราชได้ 899 ตัวดีวิเศษให้แล

            6. พระนั่งสมาธิราบปางมารวิชัย มีจารึกอักษรธรรมความว่า "ของพระสงฆ์โสชโล วันที่ 6 เดือน 5 แฮม 7 ค่ำ พ.ศ. 2478 พระวัสสา พระครูสวงเป็นศัทธาเจ้าเงินพระสิงห์เป็นผู้หล่ออาจญาท่านบุญมากวนพุงเป็นพระอาจารย์ขอให้เถิงสถานอันประเสริฐล่ำเลิศขึ้นไป"

            พระพุทธรูปทั้ง 6 องค์นี้ คือ สามารถบ่งบอกถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเลยได้อีกทางหนึ่ง


  สถานที่ตั้ง 

           วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) ตั้งอยู่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

            พิกัด  17.500357, 101.733323


  การเดินทาง

            จากทางศาลากลางจังหวัดเลย ใช้เส้นทางหมายเลข 201 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสถลเชียงคาน (สามเหลี่ยมทองคำ) ขับตรงลงตามเส้นทาง ประมาณ 400 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู๋ซอย ศรีจันทร์พัฒนา ตรงตามเส้นทางจนสุดทาง พบ 3 แยก เลี้ยวซ้ายเล็กน้อย วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) จะอยู่ขวามือ


  เบอร์โทรศัพท์

            042 812 924
แผนที่

คำฮิตที่เกี่ยวข้อง
เที่ยวศาสนสถาน วัด

ติดต่อ: วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง)


ที่อยู่: Kut Pong, Mueang Loei District, Loei 42000, Thailand

Tel: 042 812 924

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้