"ข้อมูลหมู่บ้าน"

บ้านโนนสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนสว่างหมู่ 9 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านโนน หมายถึง เนิน , ที่สูง สว่างหมายถึง ระยะเวลาฟ้าสาง โนนสว่าง จึงหมายถึงเนินที่หายจากความมืดประวัติความเป...

บ้านกกซ้อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านกกซ้อ เป็นชื่อที่ตั้งมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อต้นซ้อ หรือกกซ้อ ต้นซ้อเป็นไม้ประเภทเนื้ออ่อน ชอ...

บ้านเหว่อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเหว่อหมู่ที่ 8ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เหว่อ เป็นื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายต้นส้มโอ มีผลเมื่อแก่เต็มที่มีน้ำเปรี้ยวมากใช้แทนมะนาวได้ ชาวบ้านเรียกว...

บ้านห้วยเหียม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยเหียมหมู่ 4 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วย หมายถึงลำน้ำที่ไหลมาจากภูเขาเหียม หมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งลำห้วยที่มีต้นไม้เหียมอยู่เป็นจำนวนมากประวั...

บ้านเลิง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเลิงหมู่ 2 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านบ้านเลิงเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่เชิงเขา และมีบริเวณพื้นที่ราบน้อย โดยมีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้าน ดังนั้นสมัยก่อ...

บ้านห้วยผักกูด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยผักกูดหมู่ 8 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจากภูเขา ผักกูด เป็นพืชจำพวกเฟิร์น ใบหงิกงอ ยอดอ่อนใช้รับประทานได้ หรือปลูกเป็นไม...

บ้านกุดแก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกุดแกหมู่ที่ 2 ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประวัติความเป็นมา ชาวบ้านในหมู่บ้านกุดแก ส่วนใหญ่เป็นคนไทเลยโดยกำเนิด เริ่มแรกก่อนตั้งเป็นหมู่บ้านได้อพยพจากบ้านวังแท่น หมู่ที่ 1...

บ้านพะเนียง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านพะเนียงหมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน พะเนียง หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีฝัก เมล็ดแบนๆ กินได้ บ้านพะเนียง หมายถึง หมู่บ้านตั้งใกล้ลำน้ำซึ่งมีต้น...

บ้านน้ำกระโทม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านน้ำกระโทมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านน้ำกระโทม หมายถึง น้ำที่ไหลผ่านโขดหินใหญ่น้อยมากมายที่มีความลาดชัน เพราะอยู่บริเวณเชิงเขาเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำหล...

บ้านโคกขมิ้น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้านโคกขมิ้นหมู่ที่ 1 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บ้านโคกขมิ้นตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 ในแผ่นดินรัชกาที่4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อประ...

บ้านซำพุ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านฟากนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านห้วยพอด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านห้วย มาจากลำน้ำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านมีต้นกำเนิดอยู่ที่บานสงเปือยพอด มาจาก ภาษาถิ่นของชาวบ้านพูดกันซึ่งภาษากลางเรียกว่าทอดแต่ชาวบ้านเรียกว่าพอดก็คือสายน้ำที่ทอ...

บ้านโนนป่าต้อง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนป่าต้องหมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านโนนป่าต้อง โนน หมายถึง พื้นที่สูงมีลักษณะเป็นเนินเขา ป่า หมายถึง พื้นที่ที่มีต้นไม้ทึบเกิดขึ้นตามธรรม...

บ้านซำป่าซาง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านซำป่าซางหมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านซำป่าซาง ซำ หมายถึง ร่องน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์น้ำซึมตลอด(ซำ มาจากภาษาถิ่น) ป่า หมายถึง พื้...

บ้านธาตุ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านคำว่า ธาตุ หมายถึง เจดีย์พระธาตุที่เป็นจุดกำเนิดหมู่บ้านและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน พระธาตุนี้สูงมากและที่จอมพระธาตุตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับประดาด้วยแก้วหลา...

บ้านห้วยเตย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยเตยหมู่ที่ 1 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชาวบ้านได้อาศัยน้ำจากห้วยเตย ในการทำการเกษตร ที่ชาวบ้านเรียกเตย ก็เพราะสองริมฝั่งห้วยเตย มีต้นเตยป่าเต็ม...

บ้านโนนสมบูรณ์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 9 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านบ้านโนนสมบรูณ์เดิมเป็นหมู่บ้านนาค้อ หมู่ 2 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนต...

บ้านปากชม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านปากชมหมู่ 1 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านปากชมคือปากห้วยชมที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงและมีคนมาตั้งถิ่นฐานจนเกิดเป็นหมู่บ้านจึงตั้งชื่อว่า “ปากชม”ประวัติของ...

บ้านรักธรรม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านรักธรรมหมู่ที่2 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านรักธรรม รัก หมายถึง ความรัก ธรรม หมายถึง คุณธรรม คุณความดีบ้านรักธรรม หมายถึง หมู่บ้านที่มีความรัก คุณธรร...

บ้านนาบอน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนาหมายถึง แปลงสี่เหลี่ยมที่ใช้นำนาปลูกข้าวบอนหมายถึง พืชชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายต้นเผือกบ้านนาบอน ที่ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีการเล่าขานกันหลายชั่วคน บ้านนาบอนต...

บ้านห้วยอาลัย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยอาลัยหมู่ 3 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านตั้งตามชื่อของลำห้วยอาลัย ซึ่งมีต้นน้ำจากภูกลอย ลำห้วยอาลัยมีความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร กว้างประมาณ 4 เมตร แ...

บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกหมู่ที่ 6 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านตั้งชื่อตามลำธารที่มีความสำคัญในพื้นที่โดยนำมารวมกันเข้าคือ ลำห้วยน้ำสวย และ ลำห้วยปลาดุก แล้วให...

บ้านใหม่สันติธรรม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านใหม่สันติธรรมหมู่ที่8 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่สันติธรรม เดิมทีเป็นบ้านห้วยตาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเล...

บ้านท่าบม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านชื่อท่าบมเดิมชื่อบ้านหนองถากบม เพราะหนองน้ำนั้นคนนิยมไปถากทำบม บมคือ ภาชนะที่ส่ายข้าวของชาวอีสาน ลักษณะ บมเป็นแผ่นไม้กว้างทำเป็นรองสำหรับส่ายข้าว ให้เย็นแล...

บ้านน้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติละความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านน้อยหาโพงเพราะว่ามีศพนางโพงไหลมาเกยหาดท้ายหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านน้อยหาดพรมเพราะว่าท้ายบ้านมีหาดเหมือนกับพรมปู่ไว้ เดิมที่บ้านน้อยยังไม่เป็นหมู่บ้านมี...

บ้านร่มเย็น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านร่มเย็นหมู่ที่ 7 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านตั้งชื่อหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริฯ เพราะราษฎรในหมู่บ้านมีความรมเย็นเป็นสุข มีดินทำกินโดยสมบูรณ์ จึงได้...

บ้านคกเว้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านคกเว้าหมู่ 2 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านคก หมายถึง ที่น้ำวน มีลักษณะเว้าเข้าไปในแผ่นดินเว้า หมายถึง พูด (ภาษาอีสาน)ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหมู่...

บ้านปากมั่ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากมั่งหมู่ 5 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านปาก หมายถึง บริเวณต้นน้ำมั่ง หมายถึง ตัวละมั่ง (ที่ชาวบ้านเรียก)ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านในสมัยก่อน มีค...

บ้านโคกหินใต้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโคกหินใต้หมู่ที่9 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านโคกหินใต้ เดิมทีเป็นบ้านห้วยตาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เมื่อป...

บ้านสงเปือย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านสง หมายถึง มาจากการตั้งชื่อของเจ้าหน้าที่อำเภอเพื่อเป็นริมงคล แก่หมู่บ้านเนื่องจากแต่ก่อน ชื่อบ้านป่าเปือยเปือย หมายถึง พันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต...

บ้านปากเนียม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากเนียมหมู่ 5 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านปาก บริเวณต้นน้ำเนียม ต้นไม้ชนิดหนึ่งหมู่บ้านปากเนียม ตั้งชื่อตามพรรณไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่า ต้นเนียม ซึ่งขึ้น...

บ้านวังเย็น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังเย็นหมู่ที่10 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านวังเย็น แยกการปกครองออกจากบ้าน โพนสว่าง เมื่อปี 2536 เนื่องจากพื้นที่ตั้งของหมู่บ้าน...

บ้านกกซ้อพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกซ้อพัฒนา หมู่ที่ 19ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านกกซ้อ เป็นชื่อที่ตั้งมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อต้นซ้อ หรือกกซ้อ ต้นซ้อเป็นไม้ประเภทเนื้ออ่...

บ้านเล้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเล้าหมู่ที่ 2 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านเล้านั้น มีประวัติเล่าว่า นายฮ้อยสิงห์ ( หัวหน้าพ่อค้าสัตว์สมัยก่อนเรียกว่า นายฮ้อย ) ได้เข้ามา...

บ้านอนามัย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านอนามัยหมู่ที่11 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านอนามัย แยกการปกครองออกมาจากบ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาดอกคำ เดิมยังไม่มีอนามัยประจำห...

บ้านโนน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนน หมู่ที่ 11ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านโนนในอดีตมีชื่อว่า บ้านโนนสว่าง หมายถึง สถานที่สูง อากาศเย็นสบายและสามารถมองเห็นได้ไกลสว่างไสว สา...

บ้านกุดตอเรือ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกุดตอเรือ หมู่ที่ 14ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชื่อ “ บ้านกุดตอเรือ ” เนื่องจากมีตอไม้ขนาดใหญ่อยู่ใกล้สระน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นตอที่เหลือจากการตั...

บ้านศรีสะอาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีสะอาดหมู่ที่13 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านศรีสะอาด แยกการปกครองออกจากบ้าน ห้วยเตย หมู่ที่ 1 เนื่องจากสภาพที่ตั้งของหมู่บ้านติ...

บ้านห้วยบ่อซืน หมู่ 6
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยบ่อซืนหมู่ 6 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านเหตุที่ใช้ชื่อว่า “บ่อซืน” มาจากคำว่า บ่อตะกั่ว เป็นชื่อเรียกของชาวบ้านสมัยก่อน ซึ่งแร่ตะกั่วนี้คนสมัยโ...

บ้านห้วยหินขาว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยหินขาวหมู่ 2 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วย หมายถึงลำน้ำที่ไหลจากภูเขา หิน หมายถึงธาตุแข็งชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบเป็นภูเขา ขาว หมายถึงมีสีเหมือนสำ...

บ้านโนนตะวัน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนตะวันหมู่ที่14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านโนนตะวัน แยกการปกครองออกจากบ้าน พะเนียง หมู่ที่ 5 เนื่องจากสภาพที่ตั้งของหมู่บ้านเป...

บ้านเขาแก้วพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเขาแก้วพัฒนาหมู่ที่ 15 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านเขาแก้วพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลนาดอกคำ บ้านเขาแก้วพัฒนา แยกการปกครองออกจากบ้าน อน...

บ้านเหมืองทอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเหมืองทองหมู่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีเหมืองแมงกานีส และทำรายได้ให้กับเจ้าของเดิมมากมาย ซึ่งตามแนวความคิดของชาวบ้านท...

บ้านหัวฝาย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหัวฝายหมู่ที่ 2ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้ ตั้งอยู่ตอนเหนือของฝาย คำว่า หัว คือ ทางเหนือ บน เป็นต้น ส่วนคำว่า ฝาย หมายถึง ทำนบกั้นน้ำเล็...

บ้านหนองเป็ดก่า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองเป็ดก่าหมู่ที่ 16 นาดอกคำ นาด้วง เลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 16 แยกการปกครองจาก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลนาดอกคำ อำเภอ นาด้วงจังหวัดเลย...

บ้านเชียงกลม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเชียงกลมหมู่ 1 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านเรียกตามพรรณไม้ชนิดหนึ่งชื่อไม้เชียง ไม้ต้นนี้ขึ้นอยู่ริมห้วย ซึ่งมีรูปร่างกลมสวยงามมาก เลยเรียกชื่อห้วยนี้...

บ้านโพนทอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโพนทองหมู่ 3 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านโพน มีรูปร่างลักษณะเหมือนสันเนิน ที่น้ำท่วมไม่ถึงทอง อาจหมายถึง ต้นทองที่ขึ้นอยู่เนินเตี้ย ๆ ก็ได้ประวัติความ...

บ้านภูแผงม้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านภูแผงม้าหมู่ที่ 12 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 12 แยกจากบ้านห้วยปลาดุก หมู่ที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2538 เนื่องจากพื้นท...

บ้านห้วยหินซา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านห้วย หมายถึง ลำน้ำสายหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากบ้านท่าบม ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ห้วยแห่งนี้จะไหลผ่านหลายบ้านและสุดท้ายจะไหลผ่าบ้านห้วยหินซาและไหลลง...

บ้านห้วยนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยนาหมู่ 5 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านตั้งตามชื่อของล้ำห้วย เพราะห้วยนั้นตามบริเวณที่ราบหินห้วยเป็นที่ทำนาของราษฎรเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อลำห้วยว่า...

บ้านห้วยตาดใต้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยสวยตาดใต้หมู่ที่ 17 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยตาดใต้ หมู่ที่ 17 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้แบ่งแยกการปกครองอ...

บ้านนาหลัก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหลักหมู่ที่ 6 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เมื่อ 300 ปีมาแล้ว ณ ดินแดนแห่งนี้เชื่อกันว่าบรรพบุรุษเป็นพวกไทยก๊กล้านช้าง เดิมอยู่เมืองเวียงจัน...

บ้านศรีบุญเรือง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีบุญเรืองหมู่ที่ 10 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เมื่อ 300 ปีมาแล้ว ณ ดินแดนแห่งนี้เชื่อกันว่าบรรพบุรุษเป็นพวกไทยก๊กล้านช้าง เดิมอยู่เมืองเว...

บ้านนาด้วง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาด้วงหมู่ที่1 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านนาด้วงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 120 – 150 ปี (ตามคำบอกเล่า) แต่ไม่มีผู้ใดบันทึกไว้เ...

บ้านศรีประทุม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีประทุมหมู่ที่2 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่นายทุม อาจแก้ว ผู้มาตั้งหมู่บ้านคนแรก ผู้ให้ข้อมูลค...

บ้านหนองหิน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองหินหมู่ที่1 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหนองหินคือ เดิมมีหนองน้ำและก้อนหินอยู่ กลางหมู่บ้าน เครื่องมีน้ำให้ชาวบ้าน ได้กินได้ใช้ตลอดทั้งปีโดยแห้ง ...

บ้านน้ำใส
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำใสหมู่ที่ 5 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยความหมายของหมู่บ้านน้ำใส คือ เป็นคำคล้องจองกับบ้านภูหินกองประวัติความเป็นมาเดิมทีบ้านน้ำใสได้ขึ้นอยู่กับบ้านหนองหินกอง หมู่ที่ 2 ...

บ้านนาด้วง หมู่ที่ 3
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาด้วง หมู่3หมู่ที่ 3 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านนาด้วงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 120 – 150 ปี (ตามคำบอกเล่า) แต่ไม่มีผู้ใดบันท...

บ้านแสงเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแสงเจริญหมู่ที่ 4 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน แต่เดิมเมื่อปี พ.ศ.2500 มีนาย พั้ว เนาแสง ได้ออกมาอยู่พร้อมกับนายแสงจันทร์กิ่งมาลา จึงได...

บ้านแก้วเมธี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก้วเมธีหมู่ที่ 5 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านแก้วเมธี ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 ลักษณะการ...

บ้านปากชม หมู่ 10
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านปากชมหมู่ 10 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านปากชม คือ ปากห้วยชมที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงและมีคนมาตั้งถิ่นฐานจนเกิดเป็นหมู่บ้านจึงตั้งชื่อว่า “ปากชม”ประวัติ...

บ้านวินัย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านวินัยหมู่ 11 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านความหมายของบ้านวินัยทราบว่าคนที่มาสำรวจที่จัดตั้งนั้นชื่อวินัยจึงตั้งชื่อตามนั้นหรืออย่างไรไม่ทราบแน่นอน ค...

บ้านป่าหวายพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย แต่เดิมเป็นป่าดงดิบที่แซมด้วยป่าหวายที่หนาทึบมาก มีคนเฒ่าคนแก่เล่าต่อๆ คนที่เข้ามาอยู่คนแ...

บ้านหาดคัมภีร์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหาดคัมภีร์หมู่ 1 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหาด หมายถึง บริเวณที่พื้นที่เป็นที่ราบริมฝั่งน้ำซึ่งประกอบด้วยหินปนทรายคัมภีร์ หมายถึงตำราที่ยกย่อง หนั...

บ้านโคกสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโคกสว่างหมู่ที่ 9 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านโคกสว่าง ความหมายของ คำว่า โคก คือ ป่าพื้นที่ราบเป็นไม้ ผลัดใบ มีไม้อยู่หลายชนิด เช่น ไม้เต็งรัง ไม้แดง...

บ้านโพนเขาแก้ว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโพนเขาแก้วหมู่ที่ 7 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแต่ก่อนเป็นไร่ข้าวโพดและเป็นที่ดินของ นายคำตัน จางวางแก้ว ...

บ้านสามแยก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหาดทรายขาว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านมีหาดทรายขาวสะอาด อยู่ริมแม่น้ำเลย บริเวณปากห้วยแม่น้ำเล็กสายหนึ่งไหลลงสู่แม่น้ำเลย จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านหาดทรายขาว ที่ปรากฏในคำบอกเล่าสืบต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบ...

บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านราษฎร์ประดิษฐ์หมู่ที่ 8 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านราษฎ์ประดิษฐ์ เดิมมีชื่อว่าบ้านโดกป่าแหล่ ตั้งตามสภาพแวดล้อมเดิมของพื้นที่ เพร...

บ้านสาธร
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านสาธรหมู่ 10 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านสา ไม้สาที่ใหญ่มากเกิดอยู่ก่อน ไม้สา เป็นไม้เนื้ออ่อนไม่มีแก่น เปลือกบาง สามารถลอกออกและทำเป็นปอหรือเชือกได้ ส...

บ้านภูทอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านภูทองหมู่ที่ 12 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านภูทอง หมายถึง ภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านพอตกเย็นชาวบ้านมองเห็...

บ้านหนองแคน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองแคนหมู่ที่ 9 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งหมู่บ้าน หนองน้ำ และต้นแคน(ตะเคียน) ที่ขึ้นอยู่ริมหนองน้ำนั้น ซึ่งอยู่ทิศใต้ของหมู่บ้าน ต้นแคน(ตะเคียน...

บ้านกำเนิดเพชร
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านวังบง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังบงหมู่ที่ 10 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านวังบง หมู่ที่ 10 แยกจากบ้านนาด้วง หมู่ที่ 3 ตำบลนาด้วง เมื่อปี พ.ศ.2539 ผู้ใหญ่บ้านคนแ...

บ้านนาเชื่อม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาเชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย บ้านนาเชื่อมเป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากบ้านนาลึ่ง น่าเชื่อมมีทุ่งนาที่เชื่อมระหว่างบ้านเหล่ากอหกและนาลึ่ง คำว่า เชื่อม เพี้ยนมาจ...

บ้านแสงอรุณ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแสงอรุณหมู่ที่ 11 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 11 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย แยกจากบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำ...

บ้านนาโม้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาโม้หมู่ 6 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านนา หมายถึง พื้นที่ปลูกข้าวโม้ หมายถึง นายพรานชื่อโม้ (เป็นผู้อพยพมาจากบ้านท่าดีหมี)ประวัติความเป็นมาของหมู่บ...

บ้านวังผา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังผาหมู่ 3 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านความหมายของชื่อบ้านวังผา มาจาก ลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน มีวังน้ำลึกและกว้างเป็นผาชัน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ...

บ้านห้วยบ่อซืน หมู่ที่ 4
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยบ่อซืนหมู่ 4 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านเหตุที่ใช้ชื่อว่า “บ่อซืน” มาจากคำว่า บ่อตะกั่ว เป็นชื่อเรียกของชาวบ้านสมัยก่อน ซึ่งแร่ตะกั่วนี้คนสมัยโ...

บ้านเวียงไชย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเวียงไชยหมู่ที่ 12 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านเวียงไชย หมู่ที่ 12 แยกจากบ้านนาด้วง หมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2541 ตามหล...

บ้านนาสี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านสี หมายถึง การเสียดสีหรือการถูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในความหมายว่า ศรี คือดี หรือเป็น ศิริมงคล ส่วนนา หมายถึง พื้นที่สำหรับปลูกข้าวโดยมีการไถนา ใช้หินอ่อนและขุดคันดิน...

บ้านหินตั้ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านหิน หมายความถึง มวลของแข็ง ที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกันอยู่ตามธรรมชาติ ตั้งตรง สง่าทรงอยู่ หินตั้ง จึงหมายความว่า เป็นหมู่บ้านที่มีก้อนหินต...

บ้านแสนสำราญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านหมู่บ้านแสนสำราญนี้มีความหมายตรงตัวคือ หมายถึง หมู่บ้านที่มีความผาสุกทุกด้านไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆ ก็สะดวกสบายไปหมดทุก้าน( แสนหมายความว่า มากยิ่งเหลือเกิน สำร...

บ้านน้ำอ้อม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านน้ำ หมายถึง แม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดการทำมาหากินของชาวบ้านอ้อม หมายถึง แม่น้ำจะอ้อมอยู่คล้ายๆเกาะ อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านเมื่อประมาณ พ.ศ. 2482 ได้มีประชากรอยู่สามห...

บ้านผาพอด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านผา มาจาก หน้าผาที่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่คู่บ้านเป็นหน้าผาที่มีความสวยงามพอดมาจากพาภาพูดของชาวบ้านเช่นเดียวกันเพราะบริเวณทั้งหมู่บ้านมีแต่ภูเ...

บ้านพรหมมานุสรณ์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านพรหมมา หมายถึง ชื่อของนายพรหมมาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านและเป็นผู้พาชาวบ้านต่อสู้ต่อความลำบากต่อสู่ต่ออิทธิพลต่างๆ จนได้เสนอที่อยู่อาศัยทางราชการเพื่อก่อตั้งเ...

บ้านบ่อเหมืองน้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านบ่อเหมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประกาศหมู่บ้าน อจป. เมื่อ พ.ศ.2534 และประกาศ ปชด. เมื่อพ.ศ.2536 ประมาณปี พ.ศ.2470 เดิมบ้านบ่อเหมืองน้อยมีชื่อว่า “บ้านบ่อเซ...

บ้านห้วยน้ำผัก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยน้ำผักหมู่ที่ 6 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย หมู่บ้าน ปชด. หรือบ้านห้วยน้ำผัก เป็นหมู่บ้านจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.2531 ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มี...

บ้านเหล่ากอหก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเหล่ากอหกหมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นายพิมสา จันทคุณ,นายแก้วจันทะคุณ,นายทองจัน จันทะคุณ แต่ก่อนอยู่หมู่บ้านห้วยทับหมู่ ผู้ใหญ่คนแรกคือ นายแก้ว จันทะคุณ ได้เข้า...

บ้านนาลึ่ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาลึ่งหมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังเลย แต่ก่อนเป็นหมู่บ้านนาเมือง ต่อมาได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่ง ได้ธุดงค์ค้างแรมอยู่ในหมู่บ้านพอรุ่งเช้าพระธุดงค์รูปนั้นได้ออกบิณฑบาตและได...

บ้านนาผักกล้าม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาผักกล้ามหมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ.2505 เดิมก่อนตั้งหมู่บ้านได้มีการอพยพจากบ้านเหล่ากอหกมาทำการเลี้ยงควายจำนวน 5 ครอบครัว ต่อมาได้มีราษฎรบ้านแสงภ...

บ้านห้วยพิชัย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านห้วยพิชัยหมู่ 1 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วย น้ำที่ไหลมาจากภูเขาพิชัย ชื่อนายพรานที่เข้ามาอาศัยคนแรกได้ตั้งชื่อขึ้นตามชื่อขงนายพิชัย ซึ่งเป...

บ้านโพน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านโพน หมายถึง สถานที่ที่มีลักษณะเป็นเนินสูงบ้านโพนหรือบ้านโพนเสี้ยว ได้ก่อตั้งเป็น หมู่บ้านมาแล้วประมาณ 100-200 ปีมาแล้ว ก่อนที่จะมากอตั้งเป็นบ้านโพนนั้นมีกลุ่มบ...

บ้านบุฮม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านคำว่า บุฮม ก็คือชื่อของท้าว บัวโฮม ซึ่งเป็นที่คนโตและเป็นผู้นำหมู่บ้านในครั้งนั้นแต่ต่อมาเรียกชื่อเพี้ยนมาเป็น บุฮม และเรียกชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันบ้านบุฮมเมื่อ...

บ้านใหม่ตาแสง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านใหม่ หมายถึง ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันตาแสง หมายถึง ชื่อของบุคคลที่ใช้เรียกหรือตั้งขึ้นของผู้สูงอายุที่ชาวบ้านนับถือนายบุษบา...

บ้านน้ำพร
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บานน้ำพร หมายความว่า แม่น้ำที่ไหลมาจากภูศาลาใหม่ผ่านหมู่บ้านไปตกที่แม่น้ำเหืองที่วังพร จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านน้ำพรน้ำ คือ แม่น้ำที่ไหลจากภูศาลาไหลผ่านบ้านเข้า...

บ้านเพชรเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านใหม่ศาลาเฟือง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านใหม่ศาลาเฟือง หมายถึง สิ่งที่ปลูกสร้างที่ทำขึ้นมาใหม่ศาลาพักริมทางโดยใช้ฟางข้าวมุงเป็นหลังคา(หรือชาวบ้านเรียกว่าเฟือง ) บ้านใหม่ศาลาเฟือง หมู่ที่ 5 ตำบลนาซ่าว ...

บ้านปากปัด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากปัดหมู่ 3 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านปากปัด เป็นชื่อลำธารหรือห้วย เกิดจากภูเขาทางทิศตะวันออก มีน้ำไหลตลอดปี ส่วนคำว่า ปัด นั้น มีเรื่องเล่าว่าแต่...

บ้านแก่งมี้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านแก่ง หมายถึง น้ำที่มีแก่งหินหรือก้อนหินขนาดใหญ่ที่สวยงามไหลผ่านมี้ หมายถึง ชื่อต้นขนุนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง เมื่อสุกแล้วจะมีรสหวาน(ชาวอีสานเรียดว่าหมากมี้)บรรพบุร...

บ้านนาป่าหนาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านเป็นไม้ชนิดหนึ่งใบใหญ่ยาวเป็นขน มีกลิ่นฉุนเหม็นใช้ทำยา นาป่าหนาด หมายถึง นาที่มีต้นหนาดมากแต่เดิมหมู่บ้านนาป่าหนาดมีพืชจำนวนมากมายชาวบ้านถือว่าต้นหนาดเป็นยาสมุ...

บ้านชมเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านชมเจริญหมู่ 1 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านชม มาจากห้วยชมเจริญ หมายถึง งอกงาม ก้าวหน้า ชื่อดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อเป็นมงคลนาม หมายถึง บ้านห้วยชม ที่มีแต่ค...

บ้านหนองสะพุง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านหนอง หมายถึงหนองน้ำ หรือแหล่งน้ำที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์สะพุง คือ ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติมีชื่อว่าต้นสะพุงเดิมขึ้นกั...

บ้านท่านาจันทร์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านท่าวัดที่อุดมสมบูรณ์ในสมัยก่อนคือท่าวัดป่ากลางและประชาชนในกลุ่มนี้มีอาชีพทำนาอยู่ที่นาจันทร์เพราะคนที่ไปสร้างบ้านแปลงเรือนนั้นคือคนที่ย้ายบ้านเรือนออกจากคุ้มวัดป่...

บ้านคกเลาใต้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติละความเป็นมาของหมู่บ้านที่มาของชื่อหมู่บ้าน คกเลา คือบริเวณหมู่บ้านคกเลาริมฝั่งแม่น้ำโขงมีน้าไหลวนชาวบ้านเรียกว่า คก และบริเวณที่น้ำไหลวนนั้นมีต้นเลาหรือแขมชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นจำนวนม...

บ้านน้ำภู
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านคกเลาเหนือ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านที่มาของชื่อหมู่บ้าน คกเลา คือบริเวณหมู่บ้านคกเลาเหนือริมฝั่งแม่น้ำโขงมีน้ำไหลวนชาวบ้านเรียกว่า คก และบริเวณที่น้ำไหลวนนั้นมีตนเลาหรือแขมชนิดหนึ่งขึ้นอยู่จำนวน...

บ้านโนนสวรรค์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนสวรรค์หมู่ 8 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านโนน หมายถึง เนิน, ที่สูง สวรรค์ หมายถึง โลกของเทวดา, เมืองฟ้าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 253...

บ้านห้วยซวก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติละความเป็นมาของหมู่บ้านความหมายของคำว่า ห้วยซวก คือ ลำห้วยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อถึงเวลาน้ำหลากน้ำจากแม่น้ำโขงหนุนขึ้นสูงและหนุนเข้ามาตามลำห้วย ล้ำเข้ามาในแผ่นดินเดิมลำน้ำมีสา...

บ้านใหม่พัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านใหม่พัฒนาหมู่ 10 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านใหม่ หมายถึง มาใหม่ รุ่นใหม่ มีอีกนอกจากที่เคยมีแล้วพัฒนา หมายถึง ความเจริญ บ้านใหม่พัฒนาบ้านที่เจริญขึ้...

บ้านอุมุง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านที่มาของชื่อหมู่บ้าน อุมุง มาจากคำว่า อูบโมงค์ ที่หมายถึงการปกคุมของเถาวัลย์ ที่ปกคลุมพระธาตุโบราณอยู่ และประกอบกับหมู่บ้านเป็นพื้นที่อยู่ภายในหุบเขาต่อมาก็เรี...

บ้านวัฒนาภิรมย์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านวัฒนาภิรมณ์นายอำเภอเชียงคานเป็นผู้ตั้งชื่อหมู่บ้านให้โดยให้เหตุผลว่า เป็นชื่อที่มีความหมายดี หมายถึงความเจริญก้าวหน้าของคนในหมู่บ้าน ทางด้านจิตใจเศรษกิจ คว...

บ้านท่าดีหมี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านท่าดีหมีหมายถึง หมู่บ้านที่มีต้นดีหมีอยู่ที่ท่าน้ำดีหมี หมายถึง ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ชื่อดีหมีมีสรรพคุณทางยา เช่น ต้มกินแกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลดควา...

บ้านคกงิ้ว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านคกงิ้ว หมายถึง เนื่องมาจากในบริเวณบ้านคกงิ้วเดิมเป็นอ่างน้ำวน และมีต้นงิ้วขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นต้นงิ้วที่ใหญ่โตมากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จึงเรี...

บ้านเขาแก้ว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติละความเป็นมาของหมู่บ้านเขาแก้ว หมายถึง บ้านเขาแก้วตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีหุบเขา ล้อมรอบ ซึ่งภูเขารูปนั้นคือภูแก้ว ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามซื่อภูเขา คือบ้านเขาแก้วบ้านเขาแก้วน...

บ้านชมเจริญ หมู่ 6
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านชมเจริญหมู่ 6 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านชม มาจาก ห้วยชมเจริญ หมายถึง งอกงาม ก้าวหน้า ชื่อดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อเป็นมงคลนาม หมายถึง บ้านห้วยชม ที่มีแต่...

บ้านผามุม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ชื่อ ภูผามุม มีเครือเถาวัลย์ชื่อ เครือมุม ปกคลุมภูเขาลูกนี้เยอะแยะมากมาย จึงรียกภูผามุมและนำมาตั้งหมู่บ้านเดิมที่คือบ้านหาดทร...

บ้านห้วยสีดา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านความเป็นมาของหมู่บ้าน เดิมบริเวณบ้านห้วยสีดาเป็นผู้เคยอาศัยอยู่ก่อนที่หมู่บ้านจะร้างเพราะมีความเชื่อว่าภูตผี ปีศาจ มากสนประกอบกับมีห้วยน้ำพรน้อย นายทองคำ แสงขา...

บ้านแก่งปลาปก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก่งปลาปกหมู่ 4 ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านแก่ง หมายถึง พืดหิน หรือโขดหินที่กีดขวางทางน้ำปลาปก เป็นปลาชนิดหนึ่งซึ่งรูปร่างป้อมๆ คล้ายปลาตะเพียน มีเกล็...

บ้านคอนสา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านคอนสาหมู่ 4 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านคอนสา มาจากคำว่า ขอนสา คือมีไม้สารที่ใหญ่มากเกิดอยู่ก่อน ไม้สา เป็นไม้เนื้ออ่อนไม่มีแก่น เปลือกบาง สามารถลอกออ...

บ้านนาค้อ หมู่ 2
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาค้อหมู่ 2 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านบ้านนาค้อตั้งขึ้นตามชื่อต้นไม้ชื่อต้นค้อ (ตะคล้อ)ซึ่งอยู่ริมนาด้านทิศตะวันออก เป็นไม้ประเภทยืนต้น ผลใช้รับประทานไ...

บ้านศรีภูธร
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีภูธรหมู่ 3 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านศรี หมายถึง สง่า ความเจริญ มงคล ฯลฯ ภูธร หมายถึง พระราชา ภูเขา ในที่นี้เป็นบ้านตั้งใกล้สถานีตำรวจภูธรจึงได้ ชื่...

บ้านนาเบน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านนา หมายถึง ที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นที่คันขึ้นเบน หมายถึง สัตว์เล็กๆชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่าเมนประเภทตัวเรือดและเหาตั้งคล้ายเหาแต่โตกว่ามักจะอยู่ตามเสื้อผ้า ที่สกปรก...

บ้านวังอาบช้าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านเดิมชื่อว่าบ้านวังเหยียบกลอย กลอยเป็นพืชล้มลุกอยู่ในตระกูลเผือกและมันเป็นรูปร่างกลมๆ ใบมีลักษณะลำต้นมีหนามชอบขึ้นในที่ชื้นหัวดิบเป็นพิษเบื่อเมาแต่เมื่อทอด นึ่ง...

บ้านโสกเก่า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านโสกจากคำบอกเล่าของชาวบ้านตั้งตามลักษณะภูมิประเทศกล่าวคือเดิมที่ตั้งหมู่บ้าน ตั้งอยู่ริมน้ำฮวยซึ่งปัจจุบันเป็นทุ่งนาห่างจากที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบันประมาณ 500...

บ้านปางคอม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปางคอมหมู่ 6 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านปาง หมายถึง ที่พักชั่วคราวระหว่างทาง เดิมมีปาง (ที่พักชั่วคราว) ของพ่อค้าวัว พ่อค้าสีเสียด มาพักอยู่และนอนเลย...

บ้านซำไฮ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านซำไฮหมู่ 7 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านซำ หมาถึง บริเวณที่มีน้ำขัง ชื้นไฮ หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีผลสีแดงเมื่อสุก รับประทานได้เก...

บ้านนาเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาเจริญหมู่ที่ 5 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ตามคำบอกเล่าแต่โบราณไม่ทราบ พ.ศ. ที่เริ่มการก่อตั้ง บ้านนาเจริญเดิมเป็นหมู่บ้านนาเจริญเดิมเป็นหมู่บ้านร้างเล่าต่อกันมาว่าเป็น...

บ้านกำเนิดเพชร
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านนาอ้อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านโสกใหม่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านโสกใหม่แยกมาจากบ้านโสกเก่าความหมายของชื่อหมู่บ้านจะคล้ายกันคือจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศกล่าวคือ เดิมที่ตั้งหมู่บ้านจะอยู่ริมน้ำฮวย ซ...

บ้านห้วยเป้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านห้วยเป้าหมู่ 5 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจากภูเขา เป้า หมายถึง ชื่อไม้ชนิดหนึ่ง ลำต้นโตขนาดกลางใบยาวประมาณ 1 ฟุตมีกลิ่นฉุ...

บ้านคกมาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านมีพ่อค้าเรือโป๊ะนำเอาสิวมา ( มาด ) มาจากเมืองหลวงพระบางเพื่อนำไปขายที่หนองคาย มาถึงบริเวณแห่งนั้นเรือเกิดล่มเพระมีน้ำวน ( คก ) จึงตั้งชื่อบ้านว่าบ้านคกมาด คนเดิมอ...

บ้านหาดเบี้ย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านหาดเบี้ยหมู่ 7 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหาด+ เบี้ย หาด หมายถึง ที่ที่เป็นดินราบ เป็นวงกว้างและยาวตามลำน้ำโขงเป็นที่ราบที่เกิดจากกระแสน้ำพัดมาทับ...

บ้านนาหงษ์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านนาหงษ์หมู่ 8 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านนาหงษ์ ตั้งชื่อตามนิยายปรัมปราคือแต่ดึกดำบรรพ์ ไม่ทราบว่านานเท่าไร มีเมืองๆ หนึ่งตั้งอยู่เขตระหว่า...

บ้านนานกปีด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนานกปีดหมู่ 5 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านนานกปีด มาจาก ว่ากันว่ามีหนองน้ำและมีต้นข้าวนกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีนกปีดจำนวนมากมากินข้า...

บ้านด่านซ้าย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านด่านซ้ายประวัติบ้านด่านซ้ายหมู่ที่1ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านด่านซ้าย ในอดีตมีชื่อว่า “บ้านหนองคู” หนอง หมายถึง หนองน้ำขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน คู หมายถ...

บ้านเหนือ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเหนือหมู่ที่ 2ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านเหนือ ในอดีตมีชื่อว่า “บ้านหนองข้อง” หนอง หมายถุง แอ่งน้ำอยู่ตามป่าและทุ่ง ข้อง หมายถึง ภาชนะที่สานด...

บ้านเดิ่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเดิ่นหมู่ที่ 3ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เดิ่น หมายถึงลานหรือสนาม บ้านเดิ่น หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ริมทุ่งกว้างเป็นลาน ไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ประวัต...

บ้านน้าพุ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้าพุหมู่ที่ 6ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน น้าพุ หมายถึง น้ำทีผุดขึ้นมาจากใต้ดินความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน ชาวบ้านได้อพยพ มาจากบ้านนาวียง บ้า...

บ้านหนามแท่ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนามแท่งหมู่ที่ 7ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน หนามแท่ง เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ไม้ใหญ่มากนัก เป็นต้นไม้ ทีมีหนามแหลมคม ทนทานอยู่รอบ ๆ ลำต้นและกิ...

บ้านนาหว้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหว้าหมู่ที่ 4ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมายถึง บ้านที่มีที่นา ซึ่งมีต้นหว้าเกิดขึ้นอยู่มาก ต้นหว้า เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นต้นไม้ขนา...

บ้านท่าลี่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านท่าลี่หมู่ที่ 2, 3 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านบ้านท่าลี่ มีประวัติความเป็นมาเป็นมาตั้งแต่ยุคใด สมัยใด สืบเรื่องราวไม่ได้ความแน่ชัด มีผู้เล่าต่อ ๆ กันมาว่าชาว...

บ้านสวัสดิ์พัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านสวัสดิ์พัฒนาหมู่ที่ 4 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านสวัสดิ์ เป็นคำแรกของนามสกุล นายเทศ สวัสดิ์ธรรม อดีตกำนันตำบลท่าลี ซึ่งเป็นผู้เชิญชวนให้ทางการจัดสรรที่ทำกินใ...

บ้านก้างปลา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านก้างปลาหมู่ที่ 5ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ก้างปลา หมายถึงไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งลักษณะลำต้นเป็นหนาม เป็นพุ่มเหมือนผักหวานบ้านมีผลเล็กสีเขียว แต่เมื่อ...

บ้านนาอ้อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหนองฟ้าแลบ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองฟ้าแลบหมู่ที่ 8ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน หนอง หมายถึง แอ่งน้ำอยู่ในป่าและภูเขา ฟ้าแลบหมายถึง แสงที่ปรากฏแลบ ๆ แวบ ๆ อยู่บนท้องฟ้า บ้านหนองฟ้...

บ้านนาเวียง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาเวียงหมู่ที่ 9ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง พื้นที่ราบสำหรับทำนา เวียง หมายถึง กำแพงในที่นี้หมายถึงเวียงจันทร์ เพราะเชื่อว่าเป็นบริเวณม...

บ้านหัวนายูง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหัวนายูงหมู่ที่ 14ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน หัวนา หมายถึง ที่ตั้งต้นของทุ่งนา ยูง หมายถึง นกยูง บ้านหัวนายูง หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่นกยูงล...

บ้านนาสีเทียน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาสีเทียนหมู่ที่ 10ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง พื้นที่ราบสำหรับทำนา สีเทียน หมายถึง การทำเทียนเป็นแท่งกลม ๆ เอาไว้สำหรับบูชาพระ หรือรดน...

บ้านนาทุ่ม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาทุ่มหมู่ที่ 11ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง พื้นที่ราบสำหรับปลุกข้าว ทุ่ม หมายถึง พรรณไม้ประเภทหนึ่ง ภาคกลางเรียกกระทุ่ม มี 2 ชนิด คือ ...

บ้านนาเวียงใหญ่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านนาเวียงใหญ่หมู่ที่ 12ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง พื้นที่ราบสำหรับทำนา เวียง หมายถึง เมือง กำแพงในที่นี้ หมายถึงเวียงจันทร์ เพราะเชื่อว่าเป็นบร...

บ้านห้วยอ้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยอ้อยหมู่ที่ 13ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลมาจากภูเขา อ้อย หมายถึง ไม้ชนิดหนึ่งลำต้นเป็นปล้อง คล้ายอ้อแขม ลำต้นชุ่มไปด้...

บ้านศาลาน้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศาลาน้อยหมู่ที่ 15ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ศาลา หมายถึง ที่พักสำหรับคนทั่วไป เรือนที่ปลูกไว้ในวัดสำหรับทำบุญ น้อย หมายถึง เล็ก ไม่มาก นิด บ้านศ...

บ้านโคกงาม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านโคกงามหมู่ที่ 1ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน คำว่า โคก หมายถึงที่สูง ที่เนิน มีป่าไม้ขึ้นอยู่อย่างสวยงาม ดังนั้นชื่อของ บ้านโคกงาม จึงตั้งตามสภาพความเป็นจริง...

บ้านหนองอุมลัว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองอุมลัวหมู่ที่ 6ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านบ้านหนองอุมลัว คำว่า อุมลัม อาจมีความหมาย 3 นัย ได้แก่ 1. เป็นนกกระยาง สีน้ำตาล คอยาว ปากยาว แหลมคม ซึ...

บ้านห้วยตาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยตาดหมู่ที่ 2ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เรียกชื่อตามตาดน้ำตกจากลำห้วยลอดสะพานพิงลึกลงไปประมาณ 100 เมตร ซึ่งลำห้วยนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน...

บ้านนาเจียง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาเจียงหมู่ที่ 3ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง พื้นที่ราบสำหรับปลูกข้าว เจียง หมายถึง เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีลำต้นใหญ่สูงชะลูดมีใบคล้า...

บ้านหนองหลวง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองหลวงหมู่ที่ 4ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน หนอง หมายถึง แอ่งน้ำอยู่ตามป่าและทุ่ง หลวง หมายถึง สาธารณะใหญ่ หนองหลวง หมายถึง แอ่งน้ำสาธารณะ คือมิใช่...

บ้านโพนสูง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโพนสูงหมู่ที่ 1ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านเรียกตามลักษณะภูมิประเทศ หมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูง จึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามลักษณะภูมิประเทศว่...

บ้านชั่งสี่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านชั่งสี่หมู่ที่ 5ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านมีจุดกำเนิดมาจากราคาการขายครั่งในครั้นหนึ่ง ซึ่งมีชายสองคนทำไร่ปลูกพืชเลี้ยงครั่งขาย และได้แ...

บ้านหนองแซง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองแซงหมู่ที่ 6ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน หนอง หมายถึง แอ่งน้ำ อยู่ตามป่าและทุ่ง แซง หมายถึง เป็นหญ้าชนิดหนึ่งคล้ายต้นปรือ ใบเรียว ยาวและแหลม ชอบข...

บ้านนาอ้อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหนองสนุ่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านหนอองสนุ่น ตั้งตามชื่อหนองน้ำซึ่งมีชื่อว่า หนองสนุ่น หนองสนุ่นเป็นหนองน้ำซึ้งขังน้ำไว้ได้ตลอดปี หนอง หมายถึง แอ่งน้ำอยู่ตามป่า และทุ่งสนุ่น เป็นภาษาถิ่น หมายถึง ห...

บ้านน้ำพาน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านน้ำพานหมู่ที่ 3 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านผู้ให้ข้อมูลบอกว่ามีนายพรานป่าพาพวกชาวบ้านเดินทางมาพบลำห้วย ซึ่งไหลมาถึงหมู่บ้านน้ำพานแล้วก็กระจายออกเป็นบริเวณกว้าง...

บ้านท่าเปิบ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน ท่าเปิบ ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ที่มาและความหมายของชื่อหมู่บ้าน มีต้นเปิปอยู่บริเวณท่าน้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบัน ความเป็นมา เดิมมีน...

บ้านห้วยทอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยทองหมู่ที่ 3ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน คำว่า ห้วยทอง มาจาก เมื่อก่อนมีชาสงทำทองหรือช่างตีทองมาอาศัยทำทอง ทำเป็นสร้อยคอ ตุ้มหู และกำไล ตรงปากห้ว...

บ้านโพนสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโพนสว่างหมู่ที่ 7 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้าน เหตุผลที่ชื่อ บ้านโพนสว่าง หมายถึง ชาวบ้านบ้านกกสะตี ได้เดินทางออกมาตั้งหมู่บ้าน จำนวนหนึ่งอยู่บนเนินเขา...

บ้านกกโพธิ์วังกำ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกโพธิ์วังกำหมู่ที่ 4ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านกกโพธิ์วังกำ ได้มาจากชื่อพรรณไม้ (กกโพธิ์) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันนี้ปร...

บ้านกกเหี่ยน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกเหี่ยนหมู่ที่ 5ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน คำว่า กกเหี่ยน คือ ต้นเหี่ยน เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีเนื้อแข้งและมีขนาดใหย่พอสมควรประวัติความเป็นมาของการ...

บ้านผาน้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านผาน้อยหมู่ที่ 1 ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 ชาวบ้านเหล่านาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หนองนาสระ ( ปัจจ...

บ้านโนนวังแท่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนวังแท่นหมู่ที่ 3ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา ชาวบ้านโนนวังแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลผาน้อย ได้อพยพมาจากบ้านวังแท่น หมู่ที่ 4 ตำบลผาน้อยโดยมีนายภู สุวรรณสนธิ์ เ...

บ้านวังแท่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังแท่นหมู่ที่ 4 ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านวังแท่น หมู่ที่ 4 เดิมชาวบ้านได้อพยพมาจากบ้านท่าหมาสวง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นายดวง สุธรรมมา เป็น...

บ้านปทุมวัน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปทุมวันหมู่ที่ 14 ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญประจำหมู่บ้าน “หลวงพ่อใหญ่คู่บ้าน สระหนองโจดแหล่งอาหารเป็นชุมชนนามว่าปทุมวัน โรงเรียนโนนกกจานสานความดีวัดรัตนรังสีที่รวมใ...

บ้านศรีสุวรรณ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีสุวรรณหมู่ที่ 15 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านศรีสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แยกออกจากบ้านวังแท่น หมู่ที่ 4ตำบลผาน้อย อำเภอ...

บ้านเมตตา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเมตตาหมู่ที่ 17 ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญประจำหมู่บ้าน “นำพาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงคู่บ้าน ตั้งตระหง่านศูนย์เด็กเล็ก”ประวัติความเป็นมา บ้านเมตตา หมู่ที่ 17 ตำบลผา...

บ้านโนนงาม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนงามหมู่ที่ 18 ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านโนนงาม หมู่ที่ 18 ตำบลผาน้อย เมื่อก่อนเป็นบ้านเดียวกันกับบ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 ประชากรเพิ่มมากขึ้นเลยทำการ...

บ้านวังใหม่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังใหม่หมู่ที่ 19 ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ก่อนเป็นส่วนหนึ่งของบ้านวังแท่น หมู่ที่ 4 ตำบลผาน้...

บ้านห้วยหวาย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน ห้วยหวายที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลยที่มาและความหมายของชื่อหมู่บ้าน -ความเป็นมา บริเวณที่ตั้งบ้านห้วยหวายแห่งนี้ แต่ก่อนมีชาวบ้านใกล้เคียงเข้ามาทำไร่ เพราะอ...

บ้านนาหิน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหินหมู่ที่ 7ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชื่อของหมู่บ้านนาหิน ตั้งขึ้นโดยยึดหลักลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านที่ว่าทุ่งนาอยู่รอบ ๆ บ้านจะมีหลา...

บ้านหางนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหางนาหมู่ที่ 8 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ตั้งตามลักษณะพื้นที่ ซึ่งจะมีบ้านเป็นแถวยาวตามที่นาข้างหนึ่งยาวตลอดไปจนสุดนาอีกข้างหนึ่งก็เลยยึดเอา หมู่บ...

บ้านนาดี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาดีหมู่ที่ 1ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง ที่ราบทำคันดินขึ้นใช้สำหรับปลูกข้าว ดี หมายถึง สถานที่ทำเลการทำการเกษตรที่ได้ผลผลิตดี มีผลผลิตจากก...

บ้านห้วยปลาฝา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยปลาฝาหมู่ที่ 3ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วย หมายถึง ลำน้ำ แอ่งน้ำที่ไหลผ่านจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเรียกว่า (ลำห้วย) ปลาฝา หมายถึง สัตว์น้ำชนิดหนึ่...

บ้านนาลานข้าว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาลานข้าวหมู่ที่ 9ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านนาลานข้าว ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2473 ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 15 ครัวเรือน มีร...

บ้านกอไผ่โทน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน กอไผ่โทนที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลยที่มาและความหมายของชื่อหมู่บ้าน -ความเป็นมา ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านก่อไผ่โทน คือ นายบุญ แก้วสุฟอง เป็นคนประเทศลาว พร้อมกับเพื...

บ้านส้าน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านกอไร่ใหญ่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านนาหมูม่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหมูม่นหมู่ที่ 2ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง ที่ราบทำคันดินขึ้นใช้สำหรับปลูกข้าว หมู ในที่นี้จะหมายถึง หมูป่าม่น เป็นการกระทำของหมูป่าที่ทำ...

บ้านหนองทุ่ม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองทุ่มหมู่ที่ 4ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน หนอง หมายถึง สระน้ำขนาดใหญ่คล้ายบึงอยู่บริเวณบ้านหนองทุ่ม ทุ่ม หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นบริเ...

บ้านภูสวรรค์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านติดต่อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านไร่ทาม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านกกแหนเก่า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกแหนเก่าหมู่ที่ 5ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านกกแหน ตั้งชื่อตามต้นไม้คือ ต้นแหน เป็นชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นอินทนิน แต่ใหญ่กว่า ภาคกลางเรียกว่...

บ้านปางคอม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปางคอมหมู่ที่ 8ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เดิมหมู่บ้านนี้มีต้นคอมอยู่จำนวนมาก และมีต้นคอมใหญ่อยู่ท้ายบ้าน ผู้คนที่เดินทางไปมาค้าขาย ผ่านมาตรงนี้มักจะ...

บ้านแก่วตาว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก่วตาวหมู่ที่ 6ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน แก่ว หมายถึง เนินเขาที่มีสันเขาอยู่บริเวณที่สูงและมีที่ราบบริเวณเนินเขาเป็นบริเวณกว้าง ตาว หมายถึง ต้นไม้ช...

บ้านภูกระแต
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านแก่งม่วง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก่งม่วงหมู่ที่ 7ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน แก่ง หมายถึง พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางน้ำ ม่วง หมายถึง ต้นมะม่วงป่า ซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่ ใบยาวเสี้ยว เ...

บ้านเกษตรสมบูรณ์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านห้วยลาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยลาดหมู่ที่ 8ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วย หมายถึง ลำน้ำ แอ่งน้ำที่ไหลผ่านจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเรียกว่า (ลำห้วย) ลาด หมายถึง ลำน้ำที่ไหลลงจากที่ส...

บ้านห้วยม่วง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านเจริญสุข
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านกกแหนใหม่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกแหนใหม่หมู่ที่ 9ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านกกแหน ตั้งชื่อตามต้นไม้คือ ต้นแหน กกแหน เป็นชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งคลายต้นอินทนิน แต่ใหญ่กว่า ภาคกลางเร...

บ้านห้วยลึก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านทุ่งเทิง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านทุ่งเทิงหมู่ที่ 5ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านทุ่งเทิง หมายถึง หมู่บ้านที่อยู่บนดอย สูงกว่าหมู่บ้านอื่น และบนดอยยังเป็นที่ราบกว้างประมาร 20 ไร่ ปัจ...

บ้านวังกุ่ม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังกุ่มหมู่ที่ 6ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน วัง หมายถึง น้ำบริเวณนั้นลึกเป็นห้วงน้ำลึกของแม่น้ำ กุ่ม หมายถึง พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งชอบขึ้นตามบริเวณริมแม่น...

บ้านนาสำราญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านทุ่งน้ำใส
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านทุ่งน้ำใสหมู่ที่ 7ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ทุ่งน้ำใส หมายถึง หมู่บ้านที่มีบ่อน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งมีน้ำใสอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าบ่ออื่น ๆ และแหล่งน้ำอื่...

บ้านลายเหนือ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านบุ่งกุ่ม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านบุ่งกุ่มหมู่ที่ 1 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน คำว่า บุ่ง ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับบึงหรือหนองน้ำทั่วไปมีลักษณะเป็นแอ่งมีน้ำขังตลอดปี หรือไม่ก็แล้วแต่ลักษ...

บ้านกกกระบาก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกกระบากหมู่ที่ 10 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านกกกระบากเพราะเรียกตามชื่อพันธุ์ไม้ คือ ต้นกระบาก ต้นกระบากเป็นไม้ประเภทไม้เนื้ออ่...

บ้านนาหอ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหอหมู่ที่ 2 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง ที่ปลูกข้าว หอ สันนิษฐานได้ 2 อย่างคือ1.หอ หมายถึงปราสาท หรือวังที่ประทับของเจ้านายสมัยประมาณ 100...

บ้านน้ำท่วม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำท่วมหมู่ที่ 4 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้าน นา หมายถึง ที่ราบสำหรับปลูกข้าว น้ำ หมายถึง ธาตุประกอบมีลักษณะเหลว ใช้อาบ ท่วม หมายถึง ทับ ถม นาน้ำท่วม หมา...

บ้านนาเบี้ย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาเบี้ยหมู่ที่ 7 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านนาเบี้ยตั้งแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าบ้าน อีเบี้ย ได้นามมาจากไม้ต้นหนึ่งโบราณเรียกว่า ต้นไม้หมากเบี้ย สมัย...

บ้านท่าข้าม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านก้างปลา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านโนนสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหัวนาแหลม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหัวนาแหลมหมู่ที่ 9 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้านหัวนาแหลมมาจากลักษณะของภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่นาซึ่งแคบที่สุดและเรียวแหลม...

บ้านโพนสะอาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านนากวย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนากวยหมู่ที่ 1 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านนากวย หมายถึง บริเวณตั้งบ้านมีพื้นที่ทำไร่ทำนามาหลังจากทำไร่ทำนาในตอนกลางวัน หลังจากรับประทานอาหารกลา...

บ้านห้วยทราย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านโป่งเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านผึ้ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านผึ้งหมู่ที่ 2 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านผึ้ง หมายถึง มีผู้ทำรังอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ ชื่อบ้านไม้เชียงใหญ่ และบ้านผึ้งตั้งอยู่ริมห้วย ซึ่งห้วยนั้นช...

บ้านใหม่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านวังยาว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังยาวหมู่ที่ 3 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมายถึง เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ ขึ้นจากการที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือห้วยสาแ...

บ้านปากหมาก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านปากแดง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากแดงหมู่ที่ 4 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านปากแดง หมายถึงเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นภูเขาสูงเป็นส่วนมาก และมีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำแดง...

บ้านโคกสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านกกทอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน ห้วยกระทิงที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลยที่มาและความหมายของชื่อหมู่บ้าน หมู่บ้านกกทอง หมู่ที่ ๓ ได้ตั้งมาประมาณ ๑๕๐ ปี เหตุที่ได้ชื่อบ้านกกทองนี...

บ้านสะตี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านสะตีหมู่ที่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านกกสะตี หมายถึง ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นแม่น้ำสักมีต้นไม้ใหญ่ กก หมายถึง ต้นไม้ หรือต้นสะตี ชาวบ้าน เรียกว่า...

บ้านวังเวิน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ปะวัติบ้านวังเวินหมู่ที่ 8 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านวังเวิน หมายถึง แม่น้ำแดงซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านและเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ลักษณะการไหลของน้ำจะไหลหมุนเป็นวงก...

บ้านแก่งครก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก่งครกหมู่ที่ 9 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้าน หมู่บ้านแก่งครกตั้งขึ้นเมื่อ 95 ปีที่ผ่านมาโดยประชากรกลุ่มหนึ่ง นำโดย นายบุญมา ศรีบุญ ซึ่งอพยพมาจากแหล่ง...

บ้านนาทอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาทองหมู่ที่ 1 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้าน เดิมหมู่บ้านนาทองเป็นเมืองๆ หนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเกิดขึ้นเมื่อ 195 ปีผ...

บ้านเครือคู้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเครือคู้หมู่ที่ 2 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน การตั้งชื่อหมู่บ้านตั้งขึ้นตามลักษณะของเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านอย่างมาก...

บ้านห้วยน้ำมี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยน้ำมีหมู่ที่ 3 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วยน้ำมี เป็นลำห้วยขนาดกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 1500 เมตร ไหลมาจากภูเขา ห้วย หมายถึง ลำน้ำซึ่งไ...

บ้านปากโป่ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากโป่งหมู่ที่ 6 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ปาก หมายถึง บริเวณที่ลำน้ำไหลตกลงมาซึ่งเรียกว่า ปากน้ำ โป่ง หมายถึง ดินทีมีรสเค็มความเป็นมาของหมู่บ้าน...

บ้านห้วยน้ำเมย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยน้ำเมยหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำเมย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2480 คณะผู้ก่อตั้งบ้านห้วยน้ำเมย มีนายปัน การด นายอาน สารมะ...

บ้านน้ำหมัน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำหมันหมู่ที่ 1 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เดิมชื่อ “บ้านป่าก่อ” ซึ่งหมายถึงป่าต้นก่อ ต้นก่อ เป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ประเภทไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ยืนต...

บ้านน้ำเย็น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำเย็นหมู่ที่ 2 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านน้ำเย็น ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2391 โดย นายเพียมา เย็นขัน และเพื่อนบ้านอีก 8 ครอบครัวและ นายสม โสคำภา มาจ...

บ้านนาหว้าน้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหว้าน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านนาหว้าน้อยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2238 ที่มาของชื่อหมู่บ้าน เนื่องมาจากมีต้นหว้าใหญ่อยู...

บ้านหมากแข้ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหมากแข้งหมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านหมากแข้งตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกในภาษาถิ่นว่า ไม้หมากแข้ง สามารถนำม...

บ้านหัวนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหัวนาหมู่ที่ 10 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านหัวนาปัจจุบันหมู่ที่ 10 เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ต่อมาได้มีจำนวนประชากรและครัวเร...

บ้านตาดเสี้ยว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านตาดเสี้ยวหมู่ที่ 1 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ตาด หมายถึง ที่ที่มี่น้ำตก เสี้ยว เป็นชื่อของพรรณไม้ชนิดหนึ่งซึ่งทางภาคกลางเรียกว่า ชงโค เป็นไม้เนื้อ...

บ้านวังบอน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังบอนหมู่ที่ 2 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน วัง คือ ห้วยน้ำลึก บอน เป็นชื่อของต้นพืชชนิดหนึ่ง (ต้นบอน) มีหัวคล้ายหัวเผือกชอบขึ้นอยู่ตามริมห้วย หรือท...

บ้านผักเน่า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านผักเน่าหมู่ที่ 3ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ตั้งชื่อตามผักชนิดหนึ่ง ซึ่งภาษาไทยเรียกว่า ผักชะอม เป็นพวกผักคล้ายผักกระถิน แต่ใบเล็กกว่าลำต้นเป็นหนาม ...

บ้านหินแลบ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหินแลบหมู่ที่ 4ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ที่เรียกชื่อว่า บ้านหินแลบ นั้น ก็เพราะสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านมีลำห้วยน้ำย่าไหล่ผ่านและทางทิศตะวันออกมี...

บ้านป่าม่วง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านป่าม่วงหมู่ที่5ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ตั้งตามชื่อของพรรณไม้คือ มะม่วง สันนิษฐานว่าในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนั้นคงมีต้นมะม่วงป่าเกิดขึ้นมาก จึงได้...

บ้านห้วยลาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยลาดหมู่ที่ 6ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจากภูเขา ลาด หมายถึง เทต่ำเรื่อยไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของพื้นที่ของห...

บ้านห้วยมุ่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยมุ่นหมู่ที่ 5 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านห้วยมุ่น ตั้งชื่อตามลำคลองหรือลำห้วยที่ชื่อว่า คลองห้วยมุ่น ลำคลองแห่งนี้มีไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่ทาง...

บ้านตูบค้อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านตูบค้อหมู่ที่ 6 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านตูบค้อตั้งชื่อหมู่บ้านตาลักษณะกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งชื่อว่าต้นค้อ มีลักษณะคล้าย...

บ้านกกจาน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกจานหมู่ที่ 7 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน กกจาน หมายถึง ต้นจานซึ่งเป็นพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ลำต้นสีขาว ค่อนข้างเรียบ เป็นไม้พุ่มขนาดกลางเป็นที่รู้จักกั...

บ้านถ้ำพระ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านถ้ำพระหมู่ที่ 7ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ถ้ำ คือ ลักษณะที่หินเว้าแหว่ง พระ คือ พระที่ทำด้วยไม้น้ำมาแกะสลักให้มีรูปร่างเป็นพระองค์ขนาดเล็กบ้าง ใหญ่...

บ้านวังเป่ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังเป่งหมู่ที่ 8ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน เมื่อก่อนชาวบ้านได้อาศัยอยู่ที่บ้านวังเปล่ง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านประมาณ 500 เม...

บ้านทับกี่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านทับกี่หมู่ที่ 9ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านทับกี่มาตั้งแรกๆมีอยู่ 9 หลังคาเรือน บางส่วนได้ย้ายไปอยู่บ้านผักเน่าและได้อยู่สักระยะ...

บ้านป่าสะแข
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านป่าสะแขหมู่ที่ 10ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน สะแข เป็นชื่อของพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นสีขาว และใบเล็กๆ เป็นเนื้อไม้อ่อนและต้นใหญ...

บ้านแก่วตาว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก่วตาวหมู่ที่ 11ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน แก่ว หมายถึงเนินเขาเตี้ยๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภูดิน ไม่มีก้อนหินและป่าไม้รกชัฏ ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็น...

บ้านห้วยไผ่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยไผ่หมู่ 12ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ ก่อตั้งขึ้น พ.ศ 2487 บุคคลที่ก่อตั้งบ้านห้วยไผ่ได้แก่ 1.นายขันตรี กันยา ประสิท...

บ้านนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหมู่ที่ 13ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน การก่อตั้งบ้านนาโดยประมาณ 85 ปีมาแล้ว ในช่วงการก่อตั้งหมู่บ้าน ได้เกิดไฟไหม้หมู่บ้านตาดเสี้ย...

บ้านนาพึง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาพึงหมู่ที่ 1 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2050 ได้มีคนกลุ่มหนึ่ง โดยการนำของเพียรราชา เป็นหัวหน้าผู้นำได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านนาพึ...

บ้านนาจาน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาจานหมู่ที่ 2 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน บ้านนาจาน เรียกชื่อหมู่บ้าน ตามชื่อต้นไม้ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน คือต้นจาน (ทองกาว) เป็นต้นไม้สูงใหญ่ สีของต้นไม้เป็นสีน...

บ้านโคก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโคกหมู่ 6 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย บ้านโคกเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มานานที่มีอายุ 300 ปีเศษ สืบเชื้อสายมาจากบ้านหนองหวายตั้งแก่เริ่มก่อตั้งมีผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งสิ้น 9 คน คนแร...

บ้านนาพระ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาพระหมู่ 3 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน ประมาณ ปี พ.ศ. 2300 มี ท้าวสีหะบุตร ท้าวสีบุ ท้าวสีคาน พ่อโซ้นจ่อย และโซ้นจัน ได้พาครอบครัวมาจากโพนชาติ (ที่สาธารณะบ้าน...

บ้านนาท่อน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาท่อนหมู่ 4 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน แรกเริ่มตั้งหมู่บ้าน ได้มีประชาชนอพยพมาตั้งบ้านเรือน อยู่บ้านหนองเป็ด (บ้านนาท่อนในปัจจุบัน) เหตุที่เรียกบ้านหนองเป็ดเ...

บ้านเกลี้ยง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเกลี้ยง หมู่ 5 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน แรกเริ่มตั้งหมู่บ้านผู้ก่อตั้งชุมชนคือนายอิน ศิริ นายแก้ว สีหะวงศ์ และนายกัน สีหะวงศ์ ได้พากันแยกมาจากบ้านกลาง ในราว...

บ้านนาแซง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาแซงหมู่ 7 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน บ้านนาแซงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน แต่ก่อนมีนาอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเรียกว่า นาแซง ซึ่งจะมีน้ำท่าอุ...

บ้านกลาง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกลางหมู่ ๘ ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน เมื่อประมาณ ๑๐๐ กว่าปีมาแล้วมีชาวบ้านอพยบมาตั้งถิ่นฐาน อยู่ในบ้านกลางปัจจุบัน ต่อมาในปี ๒๕๑๒ โดยแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านบริหา...

บ้านลาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านลาดหมู่ 6 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2050 ได้มีคนกลุ่มหนึ่งย้ายมาจากบ้านป่าห้วยไม้ มาตั้งบ้านเรือน อยู่ในพื้นที่ บ้านลาดปัจจุบัน โดยขึ้นอย...

บ้านนาแห้วใหม่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาแห้วใหม่หมู่ที่ 5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านนาแห้วใหม่ หมู่ที่ 5 แยกออกมาจากบ้านนาแห้วหมู่ที่ 1 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เมื่อปี...

บ้านวังขาม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านวังขามหมู่ที่ 6 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านชื่อของหมู่บ้านตั้งตามลักษณะเด่นของหมู่บ้าน วัง หมายถึง ห้วยน้ำลึก ขาม หมายถึง ต้นมะขาม หมู่บ้านวังขาม ในที่นี้หมา...

บ้านชลประทาน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านชลประทานหมู่ที่ 7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านชลประทาน ก็คือการทดน้าและระบายน้ำเพื่อประโยชน์การเพาะปลูกประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้านเนื่องจากมีการสร...

บ้านนามาลา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนามาลาหมู่ที่ ๑ ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ 2409 สมัยนั้นบ้านนามาลา ชื่อเดิมเป็นบ้านนาดอกบ้านและขึ้นอยู่กับตำบลพึง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ...

บ้านหัวด่าน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหัวด่านหมู่ 2 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน สถานที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นเนินเตี้ยๆ ประกอบไปด้วยป่าไม้น้อยใหญ่ มีหนองน้ำ อยู่ข้างบ้านประมาณ 100 เมตร ราษฎรประกอบอาช...

บ้านนาปูน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาปูนหมู่ 3 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน แม่ยายแนวอยู่เป็นครอบครัวแรก มีลูกหลานอยู่กันมาตั้งเป็นหมู่บ้านนาปูนขึ้น มีครอบครัวอยู่ 8 ครอบครัวด้วยกันมีห้วยปูน มีป...

บ้านซำทอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านซำทองหมู่ 4 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน ซำ หมายถึง แหล่งที่มีน้ำพุท่วมขังตลอดปี หรือน้ำซึมออกมาจากพื้นดิน ทำให้บริเวณนั้นชื้นหรือมีน้ำไหลตลอดเวลาหรือเป็นต้นกำ...

บ้านหนองหวาย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองหวายหมู่ 5 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน บ้านหนองหวายเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่แต่โบราณมีอายุประมาณ 250 ปีเศษ ลักษณะภูมิประเทศบ้านหนองหวายโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพ...

บ้านหนองสิม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองสิมหมู่7 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย บ้านหนองสิม ตั้งหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2503 ตั้งชื่อหมู่บ้านตามที่หนองน้ำ หนองน้ำแห่งนี้มีสิมปลูกสร้างกลางหนองน้ำ สิมมีลักษณะเหมือนโบสถ์ ส...

บ้านโนนสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนสว่างหมู่ที่ 8 ตำบลนามาลา อำเภอน้าแห้ว จังหวัดเลย บ้านโนนสว่างตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลนามาลา มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่จำนวน 48 หลังคาเรือนโดยแยกออกจากบ้านนามาลาหมู่ที่ 1 ตำบลนา...

บ้านนาแห้ว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาแห้วหมู่ที่ 1 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เมื่อประมาณ 100 ปีเศษ มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม โดยยึดเอาหนองน้ำแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท...

บ้านนาโพธิ์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาโพธิ์หมู่ที่2 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์เดิมชื่อ “บ้านหนองนกแตดแต้” ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2440 หลังประเทศไทยเสียดินแดนฝั่งขวาแ...

บ้านเหมืองแพร่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเหมืองแพร่หมู่ที่3 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เมื่อประมาณ 400 ปีกว่า ราษฎรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้อพยพมาจากฝั่งลาว บ้านนากาว บ้านปากกล้วย มาตั้งถิ่...

บ้านโป่งกูด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโป่งกูดหมู่ที่ 4 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เมื่อประมาณ พ.ศ.2476 ได้มี นายเด็จ ศรีกุม ชาวบ้านแสงภา หมู่ที่ 1 ตำบลแสงภา และเพื่อนบ้าน 4 ครัวเรือน...

บ้านบุ่ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านบุ่งหมู่ที่ 6 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เมื่อประมาณ พ.ศ.2453 มีนายเซียงสาย ได้พาครอบครัวอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บ้านบุ่งในปัจจุบัน เนื่อง...

บ้านห้วยนาสี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยนาสีหมู่ที่ 7 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เมื่อประมาณ พ.ศ.2494 ได้มีราษฎรอพยพมาจากบ้านห้วยลาด ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย นำโดย นายเบิ้ล...

บ้านแสงภา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแสงภาหมู่ที่ 1 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย บ้านแสงภา เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวตำบลแสงภา ตามประวัติมีนายพรานคนหนึ่ง ชื่อ เซียงภา ได้เดินตามโขลงช้างป่า เพื่อจะคล้องจับช้าง...

บ้านป่าก่อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านป่าก่อประวัติบ้านป่าก่อหมู่ที่ 2 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย หมู่บ้านป่าก่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ของตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายคำผล สีบุข้อมูลจาก ปร...

บ้านนาปอ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาปอหมู่ที่ 4 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย หมู่บ้านนาปอก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2520 มีจำนวนประชากร 271 คน และมีบ้านเรือน 45 หลังคาเรือน บ้านนาปอเป็นหมู่บ้าน ตชด. ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน...

บ้านโนนสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านโนน หมายถึง เนินเขาหรือที่ราบสูง บ้านโนนาว่าง หมายถึง บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง มีแสงสว่างและอากาศดี ไม่มีภูเข...

บ้านยาง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านยางหมู่ที่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านยางเป็นชื่อของคนเผ่าหนึ่ง ซึ่งอพยพมาอยู่บริเวณนี้ก่อนพวกอื่น ๆประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้านบ้านยางตั้งขึ้นเ...

บ้านกกก้านเหลือง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านกกก้านเหลืองหมู่ที่ 9 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านกกก้านเหลือง เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีเพียงต้นเดียวเท่านั้นที่ขึ้นอยู่ริมน้ำคานตอนเหนือของหมู่บ้าน เป็นต...

บ้านอาฮี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านอาฮีหมู่ที่ 1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านอาฮี เพี้ยนมาจากคำว่า อาฮี ซึ่งแปลว่า ไม่น่ากินประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านอาฮี ตามตำนานที่เล่ากันมาว่า มีเมือง ๆ ...

บ้านห้วยคัง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านห้วยคังหมู่ที่ 2 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วยคัง ก็คือ ลำน้ำ ห้วย ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตั้งขึ้นเมื่อ...

บ้านนากระเซ็ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านนากระเซ็งหมู่ที่ 4 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านนา หมายถึง บริเวณที่ใช้สำหรับปลูกข้าวเซ็ง (เส็ง) แปลว่า การแข่งขันเนื่องจากในสมัยโบราณได้มีการแข่งขันตีกลอง ที่เร...

บ้านหนองปกติ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหนองปกติหมู่ที่ 5 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหนองปกติ หมายถึง หนองน้ำที่มีน้ำอยู่เสมอมีน้ำอยู่ปกติประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้านเมื่อประมาณ 100 กว่าปี...

บ้านน้ำแคม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านน้ำแคมหมู่ที่ 1, 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านน้ำแคม เป็นชื่อของลำน้ำสายหนึ่งที่ไหลคดโค้งไปมา มีต้นกำเนิดน้ำมาจากภูหวด ไหลผ่านหมู่บ้าน ปากยาง บ้านน้ำแคม และไ...

บ้านห้วยผุก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านห้วยผุกหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจากภูเขา คำว่า “ผุก” คือ พันธุ์พืชชนิดหนึ่ง ใบมีลักษณะคล้ายใบมันเทศ ดอกมีกลิ่นหอม พืชชนิด...

บ้านห้วยด้าย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านห้วยด้ายหมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจากภูเขาด้าย ในที่นี้ หมายถึง พืชล้มลุกชนิดหนึ่ง สูงประมาณ 1 – 2 เมตร ชาวบ้านเรียกว่า “ห...

บ้านปากยาง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านปากยางหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณปากห้วยยาง ซึ่งมีต้นยางขึ้นเต็มไปหมด ไม้ยางเป็นไม้ยืนต้นมีขนาดใหญ่และสูงมาก ไม้ยา...

บ้านหนองผือ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหนองผือหมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหนองผือ หมายถึง หนองน้ำที่เต็มไปด้วยต้นผือต้นผือ เป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในน้ำมีลักษณะคล้ายต้นกก มีประโยชน์ใช้สอยก็...

บ้านปากคาน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านปากคานหมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านเป็นบริเวณหรือจดที่แม่น้ำคาน ไหลลงสู่แม่น้ำเหือง จึงได้ชื่อว่า “ปากคาน”ประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้านจาก...

บ้านหาดพระ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหาดพระหมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหาด หมายถึง เนินทรายหรือเนินกรวดที่ลาดลงไปในน้ำ หาดนี้ในสมัยโบราณมีพระมาแวะพักอาบน้ำ และฉันอาหารเพล จึงเรียกว่า ห...

บ้านขอนแก่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านขอนแก่นหมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านขอน คือ ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปตามต้องการแก่น คือ เนื้อไม้แข็งและมีสีเข้มอยู่ภายในกระพี้ สำหรั...

บ้านปากห้วย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านปากห้วยหมู่ที่ 6, 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน“บ้านปากห้วย” นั้น มีลำห้วยเสือโคร่ง ซึ่งไหลลงมาตรงบ้านปากห้วยพอดี และมีรอยเท้าเสือโคร่งที่ลาดหินที่ปากห้วยตก...

บ้านเพรชโสภน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านเพชรโสภณหมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน“เพชรโสภณ” มาจากครอบครัวของนายเพชร และนายโสภณ ที่ย้ายออกมาตั้งบ้านเรือนเป็นคนแรกของหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้นำชื่...

บ้านโคกใหญ่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านโคกใหญ่ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2432 หรือประมาณ 121 ปีมาแล้ว โดยการนำของ พ่อขุนชำนาญ พ่อขุนแก้ว พ่อขุนเห...

บ้านบวกอ่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านบวกอ่างหมู่ที่ 2 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านบวก เป็นภาษาพื้นบ้าน หมายถึง แอ่งน้ำ หรือแอ่งน้ำธรรมชาติ เป็นแอ่งหิน ซึ่งมีลักษณะเหมือนอ่างน้ำที่มีน้ำขังอยู่ตลอ...

บ้านหาดเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหาดเจริญหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านในสมัยก่อนบริเวณหนึ่งของลำน้ำเหือง เมื่อเวลาน้ำลดลงก็เห็นหาดทรายสีขาวสวยงามบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ข...

บ้านโนนกกจาน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนกกจานหมู่ที่ ๘ ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านโนนกกจาน หมู่ที่ 8 ตำบลผาน้อย เดิมเป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากบ้านกลาง หมู่ที่ 13 ซึ่งในสมัยนั้นบ้านกลางยังเป็...

บ้านโนนฟากเลย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนฟากเลยหมู่ที่ 9ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาบ้านโนนฟากเลย หมู่ที่ 9 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้ร่วมก่อตั้ง 6 คน คือ 1. นายก้อน แก้วมงคล 2. ...

บ้านลุ่ม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านลุ่มหมู่ที่ 10 ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา ชาวบ้านลุ่มได้อพยพมาจากบ้านท่าทิศเฮือง โดยการนำของนายบุญ บัวระภา นายเหงา ศรีสะอาดนางขวด ศรีสะอาด นายขัน ศรีสะอาด...

บ้านโนนกกหาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนกกหาดหมู่ที่ 11ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้มีชาวบ้านอพยพมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม และจ...

บ้านโนนศรีสงคราม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีสงครามหมู่ที่ 12 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา ประชากรในหมู่บ้านศรีสงครามส่วนใหญ่เป็นคนไทเลยโดยกำเนิด โดยได้ย้ายมาจากบ้านกุดแก หมู่ที่ 2 เพราะบ้านกุดแกอย...

บ้านหนองบง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหนองบงหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหนอง หมายถึง หนองน้ำ บง หมายถึง ไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง มีปล้องยาวใช้จักตอกเพื่อนำไปสานเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ เช่น ซ้า ข้อ...

บ้านร่องไผ่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านร่องไผ่หมู่ที่ 3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านร่องไผ่ หมายถึง บริเวณร่องน้ำที่มีไม้ไผ่ขึ้นหนาแน่น ไผ่ เป็นไม้ชนิดหนึ่งมีลำต้นและกิ่งก้านเป็นหนาม มีลำต้นเป็นปล...

บ้านน้ำมี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านน้ำมีหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านน้ำมี หมายถึง ห้วยที่มีน้ำให้ใช้สอยตลอดปีและมีความอุดมสมบูรณ์ประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้านเนื่องจากบ้านน้...

บ้านห้วยเดื่อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านห้วยเดื่อหมู่ที่ 3 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วยเดื่อ เป็นชื่อของลำน้ำสายเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคและบริโภค เดื่อ เป็นชื่อพรรณไม้ยืนต้นที่มีชื่อว่า ม...

บ้านแก่งม่วง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านแก่งม่วงหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านแก่งหมายถึง พืดหินหรือโขดหินที่กีดขวางทางน้ำม่วงมาจากคำว่า มะม่วง ดังนั้นแก่งม่วงจึงหมายถึงบริเวณโขดหิน หรือพืดห...

บ้านห้วยผุก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยผุกหมู่ที่ 1 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติดั้งเดิม มีนายจันทร์ ไม่ทราบนามสกุล เป็นชาวด่านซ้ายได้อพยพครอบครัวลงมาทางทิศตะวันออกของอำเภอด่านซ้าย การอพยพของนายจันทร...

บ้านศรีฐาน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีฐานที่ตั้ง ม.1 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ศรี หมายความว่า มิ่ง สง่า ความดี ความเจริญ สำเร็จ มงคล ฐาน หมายความว่า ที่ตั้ง หลักแหล่ง ศรีฐาน หมายความว่า สถาน...

บ้านนาแปน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาแปนที่ตั้ง ม.2 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เข้าใจว่าคงเรียกตามลักษณะของพื้นที่ราบ และเตียนโล่ง ( นา หมายถึง นาข้าว หรือ พื้นที่ราบทำเป็นคันสำหรับปลูกข้าว แป...

บ้านกกสะทอน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกสะทอนหมู่ที่ 2 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา หมู่บ้านกกสะทอนจัดตั้งขึ้น เมื่อ วัน เดือน ปีใดไม่ปรากฏ จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสในหมู่บ้าน เล่าให้ฟังกันสืบต...

บ้านอีเลิศ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านอีเลิศที่ตั้ง ม.3 ต.ศรฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน อีเลิศเป็นผักชนิดหนึ่ง สามารถใช้รับประทานได้มีลักษณะคล้ายใบพลู ชาวบ้านเรียกผักอีเลิศ (ใบชะพลู) ต้นและใบมีรสเผ็ด ป...

บ้านแก่งหิน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก่งหินหมู่ที่ 4 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านแก่งหินได้ตั้งชื่อบ้านตามแก่งหินของลำน้ำฮวย เพราะแม่น้ำฮวยบริเวณที่จัดตั้งบ้านแก่งหินเป็นหมู่บ้านนั้นมีล...

บ้านพองหนีบ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านพองหนีบที่ตั้ง ม.5 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน พอง หมายถึง ชื่อแม่น้ำ คือ แม่น้ำพอง(พอง หมายความว่า บวมขึ้น ฟูขึ้น โป่งขึ้น) หนีบ หมายถึง กด หรือ บีบให้แรงให้...

บ้านนาหนองบง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหนองบงหมู่ที่ 3 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านนาหนองบง ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อหนองน้ำ มีไม้บงล้อมรอบ นา หมายถึง พื้นที่ราบสำหรับปลูกข้าว หนอง หมาย...

บ้านนาน้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาน้อยที่ตั้ง ม.7 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง พื้นที่ราบทำเป็นคันสำหรับปลูกข้าว น้อย หมายถึง ไม่มาก เล็ก จ้อย นิด นาน้อย ก็คงหมายถึง มีนาอยู่นิดเดี...

บ้านนาซำแซง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาซำแซงหมู่ที่ 5 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านนาซำแซงหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 คือหมู่บ้านเดียวกัน สาเหตุที่แยกันเพราะประชากรมากขึ้น จึงแบ่งออกเป็น 2 หมู...

บ้านขอนแก่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านขอนแก่นหมู่ที่ 7 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านขอนแก่น ตั้งชื่อตามขอนไม้ที่มีลักษณะใหญ่โตและมีอายุมาก ขอน หมายถึง ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถาก แก่น หมายถ...

บ้านห้วยเดื่อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยเดื่อที่ตั้ง ม.8 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วย หมายถึง ลำน้ำ เดื่อ หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีลูกเป็นพวงสีเขียวประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ...

บ้านน้ำทบ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ปรวัติบ้านน้ำทบหมู่ที่ 8 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านน้ำทบ เป็นหมู่บ้านที่มีก้อนหินมากเนื่องจากอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ในฤดูฝนฝนตกลงมาจากขุนทบ ( ภูหลวง ) น้ำได้...

บ้านนาแปนใต้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาแปนใต้ที่ตั้ง ม.9 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เข้าใจว่าคงเรียกตามลักษณะของพื้นที่ราบและเตียนโล่ง(นา หมายถึง นาข้าว หรือ พื้นที่ราบทำเป็นคันสำหรับปลูกข้าว แป...

บ้านหนองอีเลิง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองอีเลิงที่ตั้ง ม.10 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านศรีฐาน เดิมทีเป็นไร่นาของชาวบ้านศรีฐาน ชาวบ้านได้ออกมาอยู่ตามไร่นา ...

บ้านทานตะวัน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านทานตะวันที่ตั้ง ม. 11 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านทานตะวัน แยกออกมาจากบ้านนาโก เมื่อก่อนกลุ่มหนุ่มสาวในหมู่บ้านตั้งชื่อคุ้มทานตะวัน ต่อมาแยกหมู่บ้านใ...

บ้านนาหลวง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหลวงหมู่ที่ 9 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านนาหลวงเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวนามาก นา หมายถึง พื้นที่ราบสำหรับปลูกข้าวหลวง หมายถึง ใหญ่ หรือของสาธารณะขอ...

บ้านน้ำพอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำพองที่ตั้ง ม.12 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เดิมทีบ้านน้ำพอง คือ บ้านนาโก หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพองได้แยกมาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เมื่อปี 2536 โดยมีนายวัลลภ ท...

บ้านอีเลิศใต้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านอีเลิศใต้ที่ตั้ง ม.13 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน อีเลิศ เป็นผักชนิดหนึ่ง สามารถใช้รับประทานได้มีลัษณะคล้ายใบพลู ชาวบ้านเรียกผักอีเลิศ(ใบชะพลู)ต้นและใบมีรสเผ็...

บ้านนาแปนเหนือ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาแปนเหนือที่ตั้ง ม. 14 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เข้าใจว่าคงเรียกตามลักษณะของพื้นที่ราบและเตียนโล่ง(นา หมายถึง นาข้าว แปน หมายถึง เตียนโล่ง นาแปน หมายถึง น...

บ้านยางเดี่ยว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านยางเดี่ยวหมู่ที่ 10 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านยางเดี่ยว เป็นบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่ และสูงกว่าต้นไม้ทั้งหลาย ต้นไม้ต้นนั้นก็คือ ต้นยาง ต้นยางเดี่ยวต้นน...

บ้านนาเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านนาเจริญที่ตั้ง ม. 15 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ เดิมทีคือ บ้านนาแปน หมู่ 2 และบ้านนาแปนใต้ หมู่ 9 ตามลำดับ ในปี 2545 จึงได้แยกหมู่บ้านเป็นบ้านนาเจร...

บ้านโนนสวรรค์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 11 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านโนนสวรรค์ ก็คือบ้านขอนแก่นนั้นเอง จากการสอบถามผู้นำได้เล่าให้ฟังว่า ที่แบ่งเป็น 2 หมู่บ้านก็เพราะประช...

บ้านแสนสุข
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแสนสุขที่ตั้ง ม.16 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านแสนสุขเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกตัวออกจากบ้านนาน้อย หมู่ 7 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 บ้...

บ้านโนนผาพุงพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนผาพุงพัฒนาหมู่ที่ 12 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านโนนผาพุงพัฒนา ได้แยกมาจากบ้านกกสะทอน โดยเอาวัดเป็นที่แบ่งเขตแดน บริเวณบ้านโนนอยู่ติดกับถ้ำผาพุง ส...

บ้านทุ่งใหญ่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านทุ่งใหญ่ที่ตั้ง ม.1 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้านคำว่าทุ่งใหญ่แปลได้ 2 ความหมาย คือ 1.ความหมายทางภาษา ทุ่งใหญ่ หมายถึง ทุ่งนาที่มีบริเวณกว้างใหญ่ 2.ความหมายตา...

บ้านภูทับฟ้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านภูทับฟ้าหมู่ที่ 13 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา บ้านภูทับฟ้า เป็นบ้านที่แยกมาจากบ้านห้วยผุก โดยยึดเอาถนนสองฝั่งแบ่งเขตกาปกครอง จากการสอบถามที่ตั้งชื่อภูทั...

บ้านห้วยคะมะ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยคะมะที่ตั้ง ม.2 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เอาชื่อของลำน้ำคะมะ เป็นชื่อบ้าน คำว่า คะมะ เป็นคำเรียกไม้ไผ่ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง เรียกว่า ไม้คะมะ ที่ใกล้หมู่บ...

บ้านายางใต้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านายางใต้ที่ตั้ง ม.5 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เรียกชื่อตามนาหรือท้องนา ซึ่งเต็มไปด้วยต้นยาง ใหญ่ ที่มีอยู่ทั่วไป (นา หมายถึง ที่สำหรับปลูกข้าว ยาง หมายถึง ...

บ้านวังเวียน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังเวียนที่ตั้ง ม.3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ในสมัยที่รัฐบาลยังไม่ได้ก่อสร้างถนนลาดยางสายปัจจุบัน ถนนมะลิวัลย์สายขอนแก่น – เลย เป็นถนนลูกรัง จุดที่เป็นทา...

บ้านน้อยนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้อยนาหมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติดั้งเดิม บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจากการที่ประชากรบ้านนาหลักหมู่ที่ 6 ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแ...

บ้านนายางเหนือ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนายางเหนือที่ตั้ง ม.4 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน มาจากบ้านเก่าโคกซึ่งเป็นที่ดั้งเดิมอยู่ติดกับภูเปือย ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่านในอดีตบริเวณหมู่บ้า...

บ้านโนนสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนสว่างหมู่ที่ 3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติดั้งเดิม บ้านโนนสว่างจากคำบอกเล่า บ้านโนนสว่างตั้งเมื่อ พ.ศ. 2488 โดยมีนายทองดี ศักดาพิทักษ์ เป็นผู้จัดตั้ง เนื่องจา...

บ้านสงป่าเปลือย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านสงป่าเปลือยที่ตั้ง ม.6 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า ไม้เปลือย(ไม้ตะแบก) จัดอยู่ประเภทไม้เนื้ออ่อน ประโยชน์ใช้ทำบ้าน ...

บ้านหนองตูม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

บ้านหนองตูมที่ตั้ง ม.7 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองตูม เดิมเรียกว่าบ้านบ้านหนองอีผอม ที่ตั้งของหมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่ เรียกหนองตูมซึ่งมีต้นมะตูมขึ้นอยู่ ซึ่...

บ้านฟากเลย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านฟากเลยหมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติดั้งเดิม บ้านฟากเลย จากคำบอกเล่าของนายแก้ว กินรี ผู้อาวุโสในหมู่บ้านฟากเลย ซึ่งได้รับฟังจากคำบอกเล่าของตาแสง ซึ่งผู้ที...

บ้านภูกระดึง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านภูกระดึงที่ตั้ง ม.8 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า ตนเองได้เข้าอยู่พร้อมการตั้งหมู่บ้าน สมัยเมื่อตั้งกิ่งอำเภอวังสะพุง ปี พ.ศ.2505 สมัยนายส...

บ้านหนองโสน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองโสนที่ตั้ง ม.9 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เมื่อก่อนจะมีหนองน้ำแห่งหนึ่ง ก่อนจะเข้าหมู่บ้านมีชื่อว่า หนองโสน เพราะบริเวณหนองน้ำแห่งนี้มีต้นโสนขึ้นเป็นจำ...

บ้านท่ายาง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านท่ายางที่ตั้ง ม.10 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งบ้านท่ายาง เมื่อ พ.ศ.2520 เหตุที่ได้ชื่อท่ายาง เนื่องจากได้นำชื่อของลำห้วยยางมาจัดตั...

บ้านน้อยเหนือ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้อยเหนือหมู่ที่ 5 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ตั้งตามลักษณะของหมู่บ้าน โดยทางราชการเป็นผู้จัดตั้ง เมื่อก่อนบ้านนี้อยู่ตอนบนของหมู่บ้านที่ 11 บ้า...

บ้านบุ่งกกตาล
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านบุ่งกกตาลหมู่ที่ 6 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าบอกว่า มีแหล่งน้ำที่เรียกว่า บุ่ง ภายในหมู่บ้านและมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ริมบุ่ง ...

บ้านราชวิถี
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านราชวิถีที่ตั้ง ม.11 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ราชวิถี เป็นชื่อของถนนสายหนึ่งที่แยกจากถนนมะลิวัลย์ เข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เ...

บ้านหนองขอน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองขอนที่ตั้ง ม.12 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองขอน แยกออกมาจากบ้านนายางใต้ เมื่อ ปี พ.ศ.2533 เดิมทีชาวบ้านเรียกคุ้มบ้านน้อย บ้านหนองขอน มีวัด 1 แห่...

บ้านนายาง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนายางที่ตั้ง ม.13 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จงเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านนายางแยกออกมาจากบ้านนายางใต้ เดิมทีบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีไม้ยางเป็นจำนวนมาก ลักษะของลำต้นไม้ยาง มีความ...

บ้านผานกเค้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านผานกเค้าที่ตั้ง ม.1 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ผา หมายถึง หิน เขาหิน ทางตัดเป็นแนวดิ่งของภูเขา นกเค้า หมายถึง นกจำพวกหนึ่ง หากินเวลากลางคืน มีหลายชนิด เช่น...

บ้านห้วยทรายคำ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยทรายคำหมู่ที่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายคำ “ ห้วยสายคำ ” เป็นลำธารขนาดเล็ก ในฤดูฝนจะมีน้ำมามากไหลตลอดฤดูกาลพอตกหน้าแล้งก็จะเห...

บ้านวังไผ่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังไผ่ที่ตั้ง ม.2 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน วัง หมายถึง บริเวณบางตอนของลำน้ำซึ่งเป็นแอ่งกว้างและลึก ไผ่ หมายถึง ชื่อไม่พวกหนึ่งลำต้นสูงเป็นปล้องเกิดเป็นกอ...

บ้านศรีศักดา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีศักดาที่ตั้ง ม.3 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ศรี หมายถึง มิ่ง สง่า ความดี ความงาม ความเจริญ ศักดา หมายถึง ชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเลย ซึ่งเป็นผู้พ...

บ้านดงน้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านดงน้อยหมู่ที่ 8 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติดั้งเดิม บ้านดงน้อยเรียกตามความเป็นจริงของสภาพ กล่าวคือ ที่ภูเขามีถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงค่าง ต่อมามีพระภิกษุมาจ...

บ้านผาสามยอด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านผาสามยอดที่ตั้ง ม. 4 ต.ผานกเค้า อ.ภูกรดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ผา หมายถึง หิน เขาหิน ทางตัดเป็นแนวดิ่งของภูเขา ผาสามยอด หมายถึง หิน เขาหิน ทางตัดเป็นแนวดิ่งของภูเขาซึ่งมีส...

บ้านช่องฝาง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านช่องฝางที่ตั้ง ม.5 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความมายของชื่อหมู่บ้าน ช่อง หมายถึง ช่องทางหรือรูที่ผ่านเข้าออกได้ ฝาง หมายถึง พรรณไม้ประเภทสมุนไพร ขนาดของลำต้นโตเต็มที่เส้นผ่าศูนย์...

บ้านปากโคกหนองแก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากโคกหนองแกหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ปาก หมายถึง ต้นทางสำหรับเข้าออก โคก หมายถึง ที่เนินสูง ป่า โปร่ง หนอง หมายถึง แอ่งน้ำตามป่าและท...

บ้านซำไฮ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านซำไฮที่ตั้ง ม.10 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชำ (แหล่งเกิดน้ำซับ) หมายถึง น้ำซับที่ไหลไม่หยุดมีตลอดปี ชาวบ้านได้อาศัยเป็นที่ดื่มกิน ไฮ (ต้นไทร) หมายถึง ต้นไ...

บ้านกกเกลี้ยง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติกกเกลี้ยงหมู่ที่ 4 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คำขวัญ ภูเขาเรียงรายสูงล้ำ ถ้ำผาฝางงามไม่สิ้น เลิศล้ำด้วยน้ำใจ ยิ่งใหญ่ในโรงเรียนพระราชทานประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านกกเกล...

บ้านศรีรักษา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีรักษาที่ตั้ง ม.6 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ศรีรักษา เป็นชื่อของบุคคลผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้น ชื่อ นายศรี รักษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน หมู่บ้...

บ้านห้วยส้มใต้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประบ้านห้วยส้มใต้ที่ตั้ง ม.7 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจากภูเขา ส้ม หมายถึง รสอย่างหนึ่งคือรสเปรี้ยวเหมือนรสมะนาว ใต้ หมายถึง ข้างล่าง เบื้อง...

บ้านไทยเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านไทยเจริญหมู่ที่ 10 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติดั้งเดิม แยกจากบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีนายไทย เงินยวง มาตั้งถิ่นฐาน เป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณหม...

บ้านศรีสงคราม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีสงครามหมู่ที่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติดั้งเดิม แยกจากหมู่ที่ 2 บ้านบุ่งไสล่ เดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลศรีสงคราม แต่ได้โอนไปเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลวังสะพ...

บ้านวังลาน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังลานที่ตั้ง ม.8 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านมาจากคำ 2 คำ คือ วัง และ ลาน วัง หมายถึง ห้วยน้ำลึก ลาน หมายถึง ชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ลำต้นสูง...

บ้านห้วยหมาก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยหมากที่ตั้ง ม.9 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา หมาก หมายถึง ต้นหมากไฮ (ต้นไทร) ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่ ชาวบ...

บ้านห้วยกล่องข้าว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยกล่องข้าวที่ตั้ง ม.11 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจากภูเขา กล่องข้าว หมายถึง ภาชนะที่ใส่ข้าว ห้วยกล่องข้าว หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจา...

บ้านมะลิวัลย์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านมะลิวัลย์ที่ตั้ง ม.13 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จงเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านมะลิวัลย์ ใช้ชื่อของถนนมะลิวัลย์นั้น มาตั้งชื่อหมู่บ้าน ซึ่งแยกออกจากบ้านพลทอง ม.12ประวัติความเป็นมาขอ...

บ้านวังทอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังทองที่ตั้ง ม.14 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน เริ่มแรกเป็นหมู่บ้านวังลาน และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2544 ทางราชการได้ประกาศแยกหมู่บ้านวังลาน อีก 1 หมู่บ้าน ค...

บ้านหนองผำ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองผำหมู่ที่ 3 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คำขวัญ หนองผำแดนอารยะธรรมสูงลิ้ว ทิวเขาภูตูมงามตระหง่าน นาข้าวสารทุ่งกว้างใหญ่ น้ำสะอาดใสฝายร่องคานประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน...

บ้านห้วยส้ม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยส้มที่ตั้ง ม. 1 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจากภูเขา ส้ม หมายถึง รสอย่างหนึ่งคือรสเปรี้ยว เช่น รสมะนาว เป็นต้น บ้านห้วยส้ม หมายถึ...

บ้านน้อยมีชัย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้อยมีชัยที่ตั้ง ม.2 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นายมี มีเทียน ซึ่งได้ย้ายมาจาก อ.พล จ,ขอนแก่น เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านห้วยส้ม เป็นผู้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้เอง เพรา...

บ้านน้อยสะพานยาว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้อยสะพานยาวที่ตั้ง ม.3 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านน้อยสะพานยาวเดิมชื่อ สะพานยาว เป็นคุ้มสะพานยาว ผู้ใหญ่นำเอาคำว่า น้อยมาใส่ จึงชื่อว่า บ้านน้อยสะพานยา...

บ้านซำบ่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านซำบ่างที่ตั้ง ม.5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชำ หมายถึง น้ำซับ แอ่งน้ำที่เกิดจากสัตว์ เช่น ควาย ฯลฯ นอนแช่ บ่าง หมายถึง สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งตัวคล้ายกระรอก ...

บ้านหนองตูม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองตูมที่ตั้ง ม.6 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองตูมได้ชื่อมาจากหนองน้ำใญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีต้นมะตูมใหญ่ ขึ้นอยู่ใกล้ๆกับหนอง...

บ้านผาบิ้ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านผาบิ้งหมู่ที่ 5 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คำขวัญ บ้านผาบิ้งน่าอยู่ เชิดชูบุญบั้งไฟ จักสานไม้ไผ่ ร่วมใจพัฒนาประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน เดิมบ้านผาบิ้งก่อนเป็นบ้านนาแก...

บ้านผาฆ้อง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านผาฆ้องที่ตั้ง ม.7 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ผา หมายถึง หิน เขาหิน ทางตัดเป็นแนวดิ่งของภูเขา ฆ้อง หมายถึง เครื่องบรรเลงเสียงอย่างหนึ่ง ทำด้วยทองเหลือง ตรงกล...

บ้านแก่งสาคร
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก่งสาครหมู่ที่ 6 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยวิสัยทัศน์ รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม ผู้นำทันสมัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านแก่งสาครแยกออกมาจากบ้านหน...

บ้านโนนสะอาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนสะอาดที่ตั้ง ม.8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ความหมายของชื่อหมู่บ้าน แยกออกมาจากบ้านหนองตูม หมู่ที่ 6 กลุ่มหนุ่มสาว ได้ตั้งชื่อว่าคุ้มโนนสะอาด ซึ่งต่อมาทา...

บ้านโนนงาม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนงามที่ตั้ง ม.9 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้งของบ้านโนนมีโนนดินสูงขึ้นอย่างสวยงาม ตามลักษณะภูมิที่ตั้งของหมู่บ้าน งาม จะมีโนนสูง และมีฝนตกเกิดจาก...

บ้านหนองงิ้ว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองงิ้วหมู่ที่ 1 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านหนองงิ้ว ชื่อหมู่บ้านมาจากคำ 2 คำ คือ หนองและงิ้ว งิ้วเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่มาก ลำต้นเ...

บ้านห้วยน้ำอุ่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยน้ำอุ่นหมู่ 6 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านห้วย หมายถึง ห้วยดินดำน้ำอุ่น หมายถึง บ่อน้ำอุ่นบ้านห้วยน้ำอุ่น หมายถึง หมู่บ้านที่มีห้วยดินดำ และบ่อน...

บ้านห้วยไผ่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยไผ่หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ห้วยไผ่ คือ มีลำน้ำห้วยและมีป่าไม้ไผ่ รายล้อมรอบหมู่บ้านมาก ไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นจะเป็นไม้ไผ่ป่...

บ้านโป่งวัวพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโป่งวัวพัฒนาที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน โป่ง คือมีน้ำซับ และดินโป่ง หรือมีโป่ง วัว ซึ่งมักจะมีวัวป่า หรือวัวกระทิงลงมากินน้ำและก...

บ้านตากแดด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านตากแดดหมู่ที่ 2 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ตาก หมายถึง ผึ่งให้แห้ง อยู่ในที่กลางแจ้งเช่นตากแดดตากลม แดด หมายถึง แสงตะวัน บ้านตากแดด หมายถึง หมู่บ...

บ้านสวนปอ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านสวนปอบ้านสวนปอ หมู่ 7 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านสวน หมายถึง มีปอป่าขึ้นพื้นที่บริเวณริมห้วยจะเรียกส่วนก็ว่าได้ปอ หมายถึง พืชชนิดหนึ่งที่ใช้เยื่อทำ...

บ้านหนองขอนแก่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองขอนแก่นหมู่ 8 ตั้งอยู่ในเขต ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านหนอง หมายถึง หนองน้ำขอนแก่น หมายถึง ขอนไม้บ้านหนองขอนแก่น หมายถึง หนองน้ำที่มีขอนไม้บ้าน...

บ้านเล้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเล้าหมู่ที่ 3 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านเล้า เมื่อก่อนการทำมาหากินอุดมสมบูรณ์ดี เพียงแต่ปลูกข้าวก็ล้นเหลืออยู่แล้ว ปลุกในเนื้อที่ประมาณ ...

บ้านนาดินดำ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาดินดำหมู่ 5 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านนา หมายถึง นาลาดินดำ หมายถึง ดินที่มีสีดำบ้านนาดินดำ หมายถึง บ้านที่อยู่ติดกับนาที่มีสีดำจากคำบอกเล่าเมื่อ...

บ้านหนองคัน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองคันหมู่ที่ 1 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านการตั้งชื่อพบว่าหลังจากการตั้งรกรากครั้งแรก ชื่อ บ้านหนองสำคัญ ต่อมา คำว่า “สำ” หายไป เหลือเป็น “บ้านหนอง...

บ้านหนองเอี่ยน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองเอี่ยนหมู่ที่ 4 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของหมู่บ้านมีหนองน้ำหนองหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านในหนองน้ำนั้นมีปลาไหลอาศัยอยู่มาก จริงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่...

บ้านน้ำจันทร์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำจันทร์หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของบ้านน้ำจันทร์ น้ำจันทร์ เป็นชื่อของแม่น้ำที่ไหลมาจากภูหลวง หมู่บ้านตั้งอยู่ริมน้ำจันทร์จึงเรียกชื่อตามช...

บ้านแก่งศรีภูมิ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก่งศรีภูมิหมู่ที่ 4 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านแก่ง หมายถึง น้ำเลยที่ไหลเชี่ยวมีก้อนหินมากมายศรีภูมิ หมายถึง ชื่อของนายศรีภูมิบ้านแก่งศรีภูมิ หมาย...

บ้านฟากเลย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านฟากเลยหมู่ที่ 1 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านฟาก หมายถึง ตรงข้ามกลับบ้านหนองคัน บ้านห้วยหอมเลย หมายถึง แม่น้ำเลยบ้านฟากเลย หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ฝั...

บ้านหนองหญ้าปล้อง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองหญ้าปล้องหมู่ที่ 6 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของบ้านหนองหญ้าปล้อง ชื่อหมู่บ้านตั้งตามชื่อของหนองน้ำ ซึ่งเป็นเส้นโลหิตของหมู่บ้าน คือ หนองหญ้าปล้อง ...

บ้านหมากแข้ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหมากแข้งหมู่ที่ 9 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของบ้านหมากแข้ง หมากแข้ง เป็นพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ลำต้นคล้ายกับต้นมะเขือแต่ผลเล็กกว่า ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ผลชน...

บ้านแก่งบง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแก่งบงหมู่ที่ 2 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านแก่งบง หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ข้างแม่น้ำเลยบริเวณที่เป็นแก่ง และมีกอไผ่บงอยู่มากมายบ้านแก่งบง หมู่ที...

บ้านเหล่าแปน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเหล่าแปนหมู่ที่ 7 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของบ้านเหล่าแปน คำว่า เหล่า เป็นภาษาถิ่น หมายความว่า ป่า ซึ่งไม่มีต้นไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ มีเฉพาะพื...

บ้านกกกอก
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกกอกหมู่ที่ 8 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของบ้านกกกอก แต่เดิมหมู่บ้านนี้ชื่อ บ้านตีนภูนอ มีกกกอกใหญ่อยู่เชิงเขาภูนอ ก็เลยมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า บ้านกกกอก...

บ้านโนนสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนสว่างหมู่ที่ 6 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของหมู่บ้านบ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่เชิงภูเขาหมากเค็ง มองไปทางไหนรู้สึกสว่างไสวจึงตั้งชื่อว่า บ้านโนนสว่างความเป็นมาของหมู่...

บ้านหัวนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหัวนาหมู่ที่ 7 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของหมู่บ้านบ้านหัวนา ตั้งอยู่บริเวณที่มีพื้นที่นาล้อมรอบ จึงตั้งชื่อว่า บ้านหัวนาความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ...

บ้านดอนหอ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านดอนหอหมู่ที่ 8 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของหมู่บ้านบ้านหนองหอมีหอเจ้า (ศาลเจ้า) แม่เพียแก้ว ตั้งอยู่ดอนป่าไม้ จึงตั้งชื่อว่า บ้านดอนหอความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านดอน...

บ้านปากปวน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากปวนหมู่ที่ 1 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ ปากปวนถิ่นคนสวย รวยวัฒนธรรม นำประชาธิปไตย พริกสวยรายได้ดี ร้อยปีสวนรุกชาติ เมืองปราชญ์-เสียงดนตรีความหมายของชื่อหมู่บ้าน ...

บ้านหนองอีเก้ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองอีเก้งหมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านเดิมชื่อบ้านหนองอิเก้งชื่อบ้านนาแซง ซึ่งก่อนมีหมู่บ้านรวมกันถึง 3 หมู่บ้านคือ 1.บ้านนาโพธิ์ 2. บ้านนาฝาย 3....

บ้านหนองบง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองบงหมู่ที่ 13 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านหนองบง หมู่ที่ 13 ได้แยกมาจากหมู่บ้านหนองอีเก้ง หมู่ที่ 7 สาเหตุที่ทำให้มีการแยกหมู่บ้านคือ มีการปกครองไม่...

บ้านบุ่งตาข่าย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านบุ่งตาข่ายหมู่ที่ 2 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บุ่ง หมายถึง หนองน้ำ ที่ลุ่มริมน้ำที่มีน้ำขังอยู่คล้ายบึงหรือหนอง ตาข่าย หมายถึง ข่ายที่ใช้ดักจับนกห...

บ้านสามแยกพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านสามแยกพัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านได้แยกมาจากหมู่บ้านหนองเขียด ผู้นำหมู่บ้านบ้านหนองเขียดตอนนั้น คือ นายบรรทม เทวสัตย์ และจากสภาพทั่วไป ประ...

บ้านโนนสว่าง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนสว่างหมู่ที่ 3 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ บ้านโนนสว่าง แหล่งการศึกษาเลิศล้ำวัฒนธรรมล้ำค่า คือที่มาแหล่งความเจริญความหมายของชื่อหมู่บ้าน โนน หมายถึง ที่เป็นเนิน ส...

บ้านน้ำค้อน้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำค้อน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านเติมบ้านน้ำค้อน้อยได้แยกตัวออกจากหมู่บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มาอยู่ที่หมู่บ้านน้ำค้อ...

บ้านวังเดื่อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังเดื่อหมู่ที่ 4 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ วังเดื่อเข้มแข็ง แหล่งน้ำหลากหลาย น้ำในสามัคคี มากมีพริกข้าวโพด สวยสดผักสวนครัวความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านาวังเดื่อ ได...

บ้านนาฝาย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านนาฝายหมู่ที่ 9 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านเดิมมีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่งชื่อว่า หนองอีเก้ง เพราะแต่ก่อนจะมีสัตว์ป่าโดยเฉพาะเก้งจะมีมากในแถบนี้จะลงมากินน...

บ้านป่าเป้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านป่าเป้าหมู่ที่ 5 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านตั้งตามพรรณไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า ต้นเปล้า ( ไม่ใช่ต้นเป้า ...

บ้านวังมน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังมนหมู่ที่ 5 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านเดิมมีผู้อพยพมาจากบ้านหนองบัวน้ำคู่ และจากภาคอีสาน มาทำไร่ทำนา โดยมีนายวันสี หรือนายอ่อนสี ได้เข้ามาอยู่อาศัยครอ...

บ้านกกเกลือ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกกเกลือหมู่ที่ 6 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ บ้านกกเกลือ แหล่งการศึกษาเลิศล้ำ ก้าวไกลทันเหตุการณ์ บ้านเมืองเจริญงามก้าวไปในอนาคตความหมายของชื่อหมู่บ้าน กก หมายถึง ต้...

บ้านหนองบัวน้อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองบัวน้อยหมู่ที่ 3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านเดิมบ้านหนองบัวน้อยเป็นชุมชนที่ย้ายตามความอุดมสมบูรณ์ของห้วยน้ําไคร้ ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าครอบครัวได้ย้ายเข้าม...

บ้านนาโพธิ์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 8 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านเดิมบ้านนาโพธิ์ เป็นชุมชนที่ย้ายตามความอุดมสมบูรณ์ของอาหารของแม่น้ำเลย ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าครอบครัวได้ย้ายมาเป็นค...

บ้านท่าทิศเฮือง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านท่าทิศเฮืองหมู่ที่ 7 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน สมัยก่อนตรงท่าน้ำเลยที่ตั้งหมู่บ้าน มีคนมานอนตายอยู่คนหนึ่งชื่อนายเฮือง นายเฮืองเคยบวชเป็นสาเณรมาก่อน พอสึก...

บ้านหินเกิ้งใหม่
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหินเกิ้งใหม่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2474 มีราษฎร 6 ครอบครัว ได้อพยพมาจากบ้านป่าบง มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหินเกิ้งปัจจุบัน ซึ่งห่างจาก...

บ้านหนองบัว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านหนองบัวหมูที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้อพยพมาจาก โคกซำเม็ก ตำบลหนองคัน มาทำไร่ทำนา และสร้างที่อยู่อาศัยใกล้หนองน้ำใหญ่ ซึ่ง...

บ้านหนองเขียด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองเขียดหมู่ที่ 6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านเดิมมีนายพรานป่าได้ออกล่าสัตว์มาจากบัวคำแสน (ปัจจุบันอำเภอภูเรือ) ได้ล่าสัตว์ตามป่าภูหลวงมาจนถึงบ้านหนองเขีย...

บ้านศรีอุบล
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีอุบลหมู่ที่ 12 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาของหมู่บ้านเดิมหมู่บ้านศรีอุบล หมู่ 4 ได้แยกมาจาก หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ปี พ.ศ. 2519 เป็น บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 12 ตำบ...

บ้านปากปวน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากปวนหมู่ที่ 8 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ ปากปวนถิ่นคนสวย รวยวัฒนธรรม นำประชาธิปไตย พริกสวยรายได้ดี ร้อยปีสวนรุกชาติ เมืองปราชญ์-เสียงดนตรีความหมายของชื่อหมู่บ้าน ...

บ้านเลยวังไสย์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเลยวังไสย์หมู่ที่ 1 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านเลย หมายถึง แม่น้ำเลยที่ไหลผ่านหมู่บ้านวัง หมายถึง ลักษณะการโค้งของสายน้ำไสย์ หมายถึง ไสยศาสตร์เพรา...

บ้านเลยตาวตาด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเลยตาวตาดหมู่ที่ 2 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านเลย หมายถึง แม่น้ำเลยที่ไหลผ่านหมู่บ้านตาว หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ตามเขาเรียกว่า ต้นตาวตาด หมายถ...

บ้านกุดโง้ง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกุดโง้งหมู่ที่ 9 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ กุดโง้งลือล่ำ วัฒนธรรม คนมีน้ำใจ พืชไร่ขึ้นชื่อ ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านกุดโง้งได้ชื่อมาจากบึง ...

บ้านโคกหนองแห้ว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโคกหนองแห้วหมู่ที่ 3 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของหมู่บ้านโคก หมายถึง ภูเขาที่เป็นป่าโคกหนอง หมายถึง หนองน้ำ หรือ สระน้ำแห้ว หมายถึง หญ้าแห้วหมูบ้านโคกหนองแห้ว ...

บ้านปากปวน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากปวนหมู่ที่ 10 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ ปากปวนถิ่นคนสวย รวยวัฒนธรรม นำประชาธิปไตย พริกสวยรายได้ดี ร้อยปีสวนรุกชาติ เมืองปราชญ์-เสียงดนตรีความหมายของชื่อหมู่บ้าน...

บ้านไร่สุขสันต์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านไร่สุขสันต์หมู่ที่ 4 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านไร่ หมายถึง พื้นที่สำหรับปลูกพืชสุขสันต์ หมายถึง การมีความสุขสบายบ้านไร่สุขสันต์ หมายถึง หมู่บ้านท...

บ้านห้วยส้มป่อย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยส้มป่อยหมู่ที่ 5 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วย หมายถึง คลองน้ำ หรือลำห้วยส้มป่อย หมายถึง ต้นส้มป่อยบ้านห้วยส้มป่อย หมายถึง หมู่บ้านที่มีต้นส...

บ้านปากปวน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านปากปวนหมู่ที่ 11 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ ปากปวนถิ่นคนสวย รวยวัฒนธรรม นำประชาธิปไตย พริกสวยรายได้ดี ร้อยปีสวนรุกชาติ เมืองปราชญ์-เสียงดนตรีความหมายของชื่อหมู่บ้าน...

บ้านห้วยท่า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติศาสตร์บ้านห้วยท่าหมู่ที่ 6 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านห้วย หมายถึง คลองน้ำ หรือลำห้วยท่า หมายถึง ท่าน้ำบ้านห้วยท่า หมายถึง หมู่บ้านที่มีคลองน้ำห้วยท่า...

บ้านโนนพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนพัฒนาหมู่ที่ 7 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยโนน หมายถึง เขาที่สูงชันพัฒนา หมายถึง การทำให้ดีขึ้นบ้านโนนพัฒนา หมายถึง หมู่บ้านที่มีเขาสูงชัน และพัฒนาขึ้นมาใหม่ความเป็นมา...

บ้านป่าเป้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านป่าเป้าหมู่ที่ 12 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยคำขวัญ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ความหมายของชื่อหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านตั้งตามพรรณไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า ต้นเปล้า ( ไม่ใช่ต้นเป้า...

บ้านศรีเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีเจริญหมู่ที่ 8 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยศรี หมายถึง ความดีงานเจริญ หมายถึง ความรุ่งเรืองบ้านศรีเจริญ หมายถึง หมู่บ้านที่มีความดีงาม ความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมาของห...

บ้านห้วยสีเสียด
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านห้วยสีเสียดหมู่ 1 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาบ้านห้วยสีเสียดห้วย หมายถึง ลำธาร,ลำน้ำเล็กๆสีเสียด หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ลำต้นปลายตรงเปลือกสีเทาคล้ำ ชาวบ้านใช...

บ้านทรัพย์เจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านทรัพย์เจริญหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาทรัพย์ หมาถึง วัตถุที่มีรูปร่าง, สิ่งของต่างๆ ,เงิน ,สมบัติต่างๆเจริญ หมายถึง เติบโต ,มากขึ้น ,งอกงาน ,...

บ้านน้ำพุพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำพุพัฒนาหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาน้ำพุ หมายถึง น้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินพัฒนา หมายถึง ความเจริญ ,ความก้าวหน้าเมื่อปี พ.ศ. 2512 นายสมใจ อุทธบูรณ์ ...

บ้านวังเดือนห้า
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังเดือนห้าหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาวัง หมายถึง ห้วงน้ำที่เป็นถ้ำลึกลงไปเดือนห้า หมายถึง เดือนเมษายน (ฤดูร้อน)เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2501 ได้มีนายพรมม...

บ้านนามูลตุ่น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนามูลตุ่นหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมานา หมายถึง พื้นดินสำหรับปลูกข้าวมูล หมายถึง อุจจาระแห่งสัตว์ตุ่น หมายถึง ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งตัวคล้ายหนูอยู่ในรูเม...

บ้านนาเจริญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาเจริญหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมานา หมายถึง พื้นดินสำหรับปลูกข้าวเจริญ หมายถึง เติมโต,มากขึ้น,งอกงาม,สมบูรณ์เมื่อประมาณ พ.ศ. 2425 ได้มีนายพรานคนหนึ...

บ้านใหม่ศรีชมพู
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านใหม่ศรีชมพูหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมาใหม่ หมายถึง เพิ่งมี ไม่เก่าศรี หมายถึง มิ่ง, ขวัญ, ความสง่า, แสง, ความเจริญ, ความสำเร็จ, มงคลชมพู หมายถึง ท่า...

บ้านนาวัว
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาวัว หมู่ที่ 7ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน นา หมายถึง พื้นที่ราบทำเป็นคันสำหรับปลูกข้าว วัว หมายถึง สัตว์สี่ท้าวจำพวกเคี้ยวเอื้องคู่กับควาย บ้านนาว...

บ้านนาหนองทุ่ม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาหนองทุ่มหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยความเป็นมานา หมายถึง พื้นดินสำหรับปลูกข้าวหนอง หมายถึง ที่ลุ่มที่มีน้ำขังอยู่ตามทุ่งนา และป่าทุ่ม หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดห...

บ้านกลาง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านกลางหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บ้านกลางได้แยกหมู่บ้านออกมาจากบ้านเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 3 ซึ่งมี...

บ้านหนองปาดฟาน
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านหนองปาดฟานหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เดิมทีบ้านหนองปาดฟานเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย...

บ้านหนองหญ้าปล้อง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านเหมืองแบ่งหมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บ้านเหมืองแบ่งเริ่มตั้งเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2474 เดิมย...

บ้านโพนงามพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโพนงามพัฒนา หมู่ที่ 18ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ความหมายของชื่อหมู่บ้านหมายถึง พื้นที่ที่เป็นที่เป็นที่เนินมีความสวยงาม ( โพน หมายถึง เนินดิน งาม...

บ้านวังน้ำเย็น
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านวังน้ำเย็นหมู่ที่ 11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2517 ตั้งแต่ซอยกิ่งโพธิ์ทอง มีโรงงานทำอั้งโล่ โดยนายสำเริง บุญเรือง ฝั่งตรงข้าม...

บ้านศรีอุบลพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านศรีอุบลพัฒนาหมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บ้านศรีอุบลพัฒนาเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2516 โดยมีนาย...

บ้านบึงสรรค์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านบึงสวรรค์หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติ ชื่อหมู่บ้านตั้งขึ้นตามชื่อบึงซึ่งเป็นหัวใจของชาวบ้าน บึงแต่ก่อนไม่มีน้ำ แต่พอมาถึง พ.ศ. 2520 ได้เกิดมีน้ำมีปล...

บ้านโพนงาม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโพนงาม หมู่ที่ 3ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ความหมายของชื่อหมู่บ้านหมายถึง พื้นที่ที่เป็นที่เป็นที่เนินมีความสวยงาม ( โพน หมายถึง เนินดิน งาม หมายถ...

บ้านโพนทอง
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ปรวัติบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านโพนทองเป็นชื่อทางราชการตั้งขึ้นให้ใหม่ ประมาณ พ.ศ. 2480 ซึ่งคำว่า โพน หมายความว่า เนิน ที่สูง หมายถึ...

บ้านฟากเลย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านฟากเลย หมู่ที่ 10ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน ฟาก หมายถึง ฝั่ง ข้าง เลย หมายถึง แม่น้ำเลย บ้านฟากเลย หมายถึง หมู่บ้านตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเล...

บ้านนาดอกไม้
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาดอกไม้หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เดิมชื่อบ้านเก่านาได้ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2350 หรือประมาณ 193...

บ้านน้ำค้อ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านน้ำค้อ หมู่ที่ 12ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้าน บ้านน้ำค้อ ตั้งอยู่ริมค้อ ซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดเล็กซึ่งไหลจากภูหลวงผ่านบ้านน้ำค้อ ค้อ เป็นชื่อของต้นไม้ชน...

บ้านฟากห้วย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านฟากห้วย หมู่ที่ 13ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านฟากห้วย เดิมทีคือ บ้านเหว่อ ซึ่งได้แยกมาจากบ้านนาวัว เมื่อปี พ.ศ. 2475 มาตั้งบ้าน...

บ้านโคกฝาย
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโคกฝายหมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2513 สาเ...

บ้านดอนสำราญ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 15ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 15 ตำบลทรายขาว ย้ายมาจากหมู่ที่ 7 ก่อตั้งโดยพี่น้อง 3 คน ประกอบ...

บ้านนาวัวพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านนาวัวพัฒนา หมู่ที่ 16ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านนาวัวพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลทรายขาว ย้ายมาจากหมู่ที่ 7 ก่อตั้งโดยพี่น้อง 3 คน ประกอบด้วย 1....

บ้านโนนสมบูรณ์
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เดิมเป็นหมู่บ้านวังไห มีนายว...

บ้านขัวแตะ
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านขัวแตะหมู่ที่ 12 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติ บ้านขัวแตะ หมู่ที่ 12 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เดิมอยู่บ้านขัวแตะราษฎรอาศัยอยู่ที่บ...

บ้านโพนทองพัฒนา
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโพนทองพัฒนา หมู่ที่ 20ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติหมู่บ้าน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโพนทองพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จัดตั้งเมื่อปี พ....

บ้านอ้อม
หมวด: ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านอ้อมหมู่ที่ 1 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยประวัติความเป็นมา ที่ตั้งหมู่บ้านครั้งแรกตั้งอยู่ระหว่างกลางของแม่น้ำเลย ต่อมาได้ถูกภัยธรรมชาติโดยแรงของกระแสน้ำไหลพัดเซาะจนเปลี...