บ้านวังสะพุง

บ้านซำทอง

บ้านเหมืองแบ่ง

บ้านหัวแก่ง

บ้านสาระแพ

บ้านบึงสวรรค์

บ้านนากลาง

บ้านห้วยคัง

บ้านกกดู่ใต้

บ้านห้วยป่าน