สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย

สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย

สถานีตำรวจภูธรท่าลี่

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

สำนักงานคลังจังหวัดเลย