โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม

โรงเรียนบ้านกลาง

โรงเรียนบ้านน้ำพร

โรงเรียนบ้านอุมุง

โรงเรียนบ้านคกเลา

โรงเรียนบ้านบุฮม

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

โรงเรียนบ้านผาแบ่น

โรงเรียนบ้านนาซ่าว

โรงเรียนบ้านแก่งมี้