บริษัท สหชัย ฟอร์ด เลย จำกัด

มีชัยจักรยาน

ต่อเจริญยนต์

บริษัท มิตซูเลย จำกัด (สาขาวังสะพุง)

บริษัท เอส มอเตอร์เซลล์ จำกัด สาขาวังสะพุง

ห้างหุ่นส่วนจำกัด ก้องมอเตอร์ สาขาหนองหิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนชัยยนต์-ปืนวิฑูรย์ สาขาวังสะพุง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ สาขาวังสะพุง

พีมอเตอร์

บริษัท เมืองเลยฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด