ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาด่านซ้าย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาหนองหญ้าปล้อง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขานาแห้ว

ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเลย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเลย

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเลย

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีเลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาวังสะพุง